logo
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza
- 2012 - 2016

001. ZARZĄDZENIE NR 1/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki,
Więcej »
002. ZARZĄDZENIE NR 2/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2012
Więcej »
003. ZARZĄDZENIE NR 3/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji do dokonania likwidacji zużytych środków trwałych, wyposażenia i materiałów.
Więcej »
004. ZARZĄDZENIE NR 4/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku 2012.
Więcej »
005. ZARZĄDZENIE NR 5/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i gminy w roku 2012
Więcej »
006. ZARZĄDZENIE NR 6/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2012
Więcej »
007. ZARZĄDZENIE NR 7/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski.
Więcej »
008. ZARZĄDZENIE NR 8/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za IV kwartał 2011 roku
Więcej »
009. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku 2012
Więcej »
010. ZARZĄDZENIE NR 10 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zatwierdzenia regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
Więcej »
011. ZARZĄDZENIE NR 14 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie rozstrzygnięcia i podziału środków w ramach otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2012 roku
Więcej »
012. ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie rozstrzygnięcia i podziału środków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski
Więcej »
013. ZARZĄDZENIE NR 16 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia stawek za wywóz nieczystości stałych
Więcej »
014. ZARZĄDZENIE NR 17 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zatwierdzenia procedur przy ustalaniu oceny pracy dyrektora szkoły/przedszkola z terenu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
Więcej »
015. ZARZĄDZENIE NR 18 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2011 rok.
Więcej »
016. ZARZĄDZENIE NR 19 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2012
Więcej »
017. ZARZĄDZENIE NR 20 /2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie określenia założeń do sporządzania arkuszy organizacji publicznych szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski na rok szkolny 2012/2013 oraz procedury ich zatwierdzania
Więcej »
018. ZARZĄDZENIE NR 21/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2012-2025
Więcej »
019. ZARZĄDZENIE NR 22/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2012-2025
Więcej »
020. ZARZĄDZENIE NR 23/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2012
Więcej »
021. ZARZĄDZENIE NR 24/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za I kwartał 2012 roku
Więcej »
022. ZARZĄDZENIE NR 25/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2012
Więcej »
023. ZARZĄDZENIE NR 26/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości stosowanej przy realizacji zadania
Więcej »
024. ZARZĄDZENIE NR 27/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości stosowanej przy realizacji zadania
Więcej »
025. ZARZĄDZENIE NR 28/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości stosowanej przy realizacji zadania
Więcej »
026. ZARZĄDZENIE NR 29/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2011 rok
Więcej »
027. ZARZĄDZENIE NR 30/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wyboru Sołtysa Sołectwa Stawiska.
Więcej »
028. ZARZĄDZENIE NR 31/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
029. ZARZĄDZENIE NR 32/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
Więcej »
030. ZARZĄDZENIE NR 33/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2012-2025
Więcej »
031. ZARZĄDZENIE NR 34/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2012
Więcej »
032. ZARZĄDZENIE NR 35/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
033. ZARZĄDZENIE NR 36/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
034. ZARZĄDZENIE NR 37/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za II kwartał 2012 roku
Więcej »
035. ZARZĄDZENIE NR 38/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2012
Więcej »
036. ZARZĄDZENIE NR 39/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji konkursowej
Więcej »
037. ZARZĄDZENIE NR 40/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Więcej »
038. ZARZĄDZENIE NR 41/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2012
Więcej »
039. ZARZĄDZENIE NR 42/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
040. ZARZĄDZENIE NR 43/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
041. ZARZĄDZENIE NR 44/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
042. ZARZĄDZENIE NR 45/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2012
Więcej »
043. ZARZĄDZENIE NR 46/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przyznania Pani Alinie Miętkiewicz - Dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim nagrody rocznej za 2011 rok
Więcej »
044. ZARZĄDZENIE NR 47/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piotrkowie Kujawskim.
Więcej »
045. ZARZĄDZENIE NR 48/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2013 rok
Więcej »
046. ZARZĄDZENIE NR 49/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2012-2025
Więcej »
047. ZARZĄDZENIE NR 50/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2012
Więcej »
048. ZARZĄDZENIE NR 51/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2012
Więcej »
049. ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za III kwartał 2012 roku
Więcej »
050. ZARZĄDZENIE NR 54/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2012
Więcej »
051. ZARZĄDZENIE NR 55/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2013-2025
Więcej »
052. ZARZĄDZENIE NR 56/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013
Więcej »
053. ZARZĄDZENIE NR 57/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski dokonujących czynności kontrolnych
Więcej »
054. ZARZĄDZENIE NR 58/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2012
Więcej »
055. ZARZĄDZENIE NR 59/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie opracowania planu obrony cywilnej dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
056. ZARZĄDZENIE NR 60/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2012
Więcej »
057. ZARZĄDZENIE NR 61/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2012 roku
Więcej »
058. ZARZĄDZENIE NR 62/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia stawek za wywóz nieczystości stałych
Więcej »
059. ZARZĄDZENIE NR 63/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego
Więcej »
060. ZARZĄDZENIE NR 64/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2012
Więcej »
061. ZARZĄDZENIE NR 1/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie planu kontroli na 2013 rok.
Więcej »
062. ZARZĄDZENIE NR 2/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za IV kwartał 2012 roku
Więcej »
063. ZARZĄDZENIE NR 3/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki,
Więcej »
064. ZARZĄDZENIE NR 4/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie Regulaminu Świetlic Wiejskich w Zborowcu i w Nowej Wsi.
Więcej »
065. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
066. ZARZĄDZENIE NR 6/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013
Więcej »
067. ZARZĄDZENIE NR 7/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku 2013
Więcej »
068. ZARZĄDZENIE NR 8/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku 2013
Więcej »
069. ZARZĄDZENIE NR 9/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski.
Więcej »
070. ZARZĄDZENIE NR 10/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji konkursowej na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. podatków i opłat
Więcej »
071. ZARZĄDZENIE NR 11/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2012 rok.
Więcej »
072. ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie rozstrzygnięcia i podziału środków w ramach otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013
Więcej »
073. ZARZĄDZENIE NR 13/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie rozstrzygnięcia i podziału środków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2013 roku w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski
Więcej »
074. ZARZĄDZENIE NR 14/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie określenia założeń do sporządzania arkuszy organizacji publicznych szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski na rok szkolny 2013/2014 oraz procedury ich zatwierdzania
Więcej »
075. ZARZĄDZENIE NR 15/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013
Więcej »
076. ZARZĄDZENIE NR 16/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela
Więcej »
077. ZARZĄDZENIE NR 17/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za I kwartał 2013 roku
Więcej »
078. ZARZĄDZENIE NR 18/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2012 rok
Więcej »
079. ZARZĄDZENIE NR 19/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013
Więcej »
080. ZARZĄDZENIE NR 20/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013
Więcej »
081. ZARZĄDZENIE NR 21/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) III stopnia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i wojny.
Więcej »
082. ZARZĄDZENIE NR 22/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Byczu
Więcej »
083. ZARZĄDZENIE NR 23/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013
Więcej »
084. ZARZĄDZENIE NR 24/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013
Więcej »
085. ZARZĄDZENIE NR 25/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji konkursowej
Więcej »
086. ZARZĄDZENIE NR 26/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbiorów inwestycji i remontów realizowanych przez Miasto Gminę Piotrków Kujawski w 2013 roku.
Więcej »
087. ZARZĄDZENIE NR 27/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbiorów inwestycji i remontów realizowanych przez Miasto Gminę Piotrków Kujawski w 2013 roku.
Więcej »
088. ZARZĄDZENIE NR 28/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Więcej »
089. ZARZĄDZENIE NR 29/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013
Więcej »
090. ZARZĄDZENIE NR 30/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2013-2025
Więcej »
091. ZARZĄDZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013
Więcej »
092. ZARZĄDZENIE NR 32/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
Więcej »
093. ZARZĄDZENIE NR 33/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
094. ZARZĄDZENIE NR 34/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013
Więcej »
095. ZARZĄDZENIE NR 35/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013
Więcej »
096. ZARZĄDZENIE NR 36/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za II kwartał 2013 roku
Więcej »
097. ZARZĄDZENIE NR 37/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży
Więcej »
098. ZARZĄDZENIE NR 38/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013
Więcej »
099. ZARZĄDZENIE NR 39/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
100. ZARZĄDZENIE NR 40/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013
Więcej »
101. ZARZĄDZENIE NR 41/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
102. ZARZĄDZENIE NR 42/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013
Więcej »
103. ZARZĄDZENIE NR 43/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2014 rok oraz projektu WPF na rok 2014 i lata następne
Więcej »
104. ZARZĄDZENIE NR 44/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
105. ZARZĄDZENIE NR 45/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2013-2025
Więcej »
106. ZARZĄDZENIE NR 46/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013
Więcej »
107. ZARZĄDZENIE NR 47/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji konkursowej na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds.obronnych i kontroli wewnętrznej
Więcej »
108. ZARZĄDZENIE NR 48/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przyznania Pani Alinie Miętkiewicz - Dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim nagrody rocznej za 2012 rok
Więcej »
109. ZARZĄDZENIE NR 49/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za III kwartał 2013 roku
Więcej »
110. ZARZĄDZENIE NR 50/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013
Więcej »
111. ZARZĄDZENIE NR 51/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013
Więcej »
112. ZARZĄDZENIE NR 52/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie reorganizacji struktur formacji obrony cywilnej
Więcej »
113. ZARZĄDZENIE NR 53/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2014-2025
Więcej »
114. ZARZĄDZENIE NR 54/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
Więcej »
115. ZARZĄDZENIE NR 55/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
Więcej »
116. ZARZĄDZENIE NR 56/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki,
Więcej »
117. ZARZĄDZENIE NR 57/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Hali Widowiskowo-Sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
118. ZARZĄDZENIE NR 58/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu
Więcej »
119. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013
Więcej »
120. ZARZĄDZENIE NR 60/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2013 roku
Więcej »
121. ZARZĄDZENIE NR 61/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Komisji do oszacowania skutków wywołanych przez orkan Ksawery
Więcej »
122. ZARZĄDZENIE NR 62/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013
Więcej »
123. ZARZĄDZENIE NR 63/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie likwidacji formacji obrony cywilnej
Więcej »
124. ZARZĄDZENIE NR 64/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustanowienia w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski procedur udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro
Więcej »
125. ZARZĄDZENIE NR 65/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013
Więcej »
126. ZARZĄDZENIE NR 66/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie planu kontroli na 2014 rok
Więcej »
128. ZARZĄDZENIE NR 68/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2013-2025
Więcej »
129. ZARZĄDZENIE NR 69/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2013-2025
Więcej »
130. ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
Więcej »
132. ZARZĄDZENIE NR 3/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku 2014
Więcej »
133. ZARZĄDZENIE NR 4/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku 2014
Więcej »
134. ZARZĄDZENIE NR 5/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski
Więcej »
135. ZARZĄDZENIE NR 6/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Więcej »
136. ZARZĄDZENIE NR 7/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za IV kwartał 2013 roku
Więcej »
137. ZARZĄDZENIE NR 8/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia stawek za usługi świadczone przez Zakład Komunalny w Piotrkowie Kujawskim w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Więcej »
138. ZARZĄDZENIE NR 9/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Więcej »
139. ZARZĄDZENIE NR 10/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie rozstrzygnięcia i podziału środków w ramach otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
Więcej »
140. ZARZĄDZENIE NR 11/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie rozstrzygnięcia i podziału środków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2014 w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski
Więcej »
141. ZARZĄDZENIE NR 12/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
Więcej »
142. ZARZĄDZENIE NR 13/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji do przeprowadzania odbiorów inwestycji i remontów realizowanych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski w 2014 roku
Więcej »
143. ZARZĄDZENIE NR 14/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
Więcej »
144. ZARZĄDZENIE NR 15/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2013 rok.
Więcej »
145. ZARZĄDZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zapewnienia miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
Więcej »
146. ZARZĄDZENIE NR 17/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
Więcej »
147. ZARZĄDZENIE NR 18/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych
Więcej »
148. ZARZĄDZENIE NR 19/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2013 rok
Więcej »
149. ZARZĄDZENIE NR 20/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
Więcej »
150. ZARZĄDZENIE NR 21/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Więcej »
151. ZARZĄDZENIE NR 22/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za I kwartał 2014 roku
Więcej »
152. ZARZĄDZENIE NR 23/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
Więcej »
153. ZARZĄDZENIE NR 24/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
Więcej »
154. ZARZĄDZENIE NR 25/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębołęce
Więcej »
155. ZARZĄDZENIE NR 26/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
156. ZARZĄDZENIE NR 27/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji konkursowej
Więcej »
157. ZARZĄDZENIE NR 28/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
Więcej »
158. ZARZĄDZENIE NR 29/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
159. ZARZĄDZENIE NR 30/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie : ustalenia terminu składania wniosków o udzielanie w roku szkolnym 2014/2015 uczniom szkół z terenu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski pomocy finansowej z Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.
Więcej »
160. ZARZĄDZENIE NR 31/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębołęce
Więcej »
161. ZARZĄDZENIE NR 32/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
Więcej »
162. ZARZĄDZENIE NR 33/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za II kwartał 2014 roku
Więcej »
163. ZARZĄDZENIE NR 34/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta i gminy Piotrków Kujawsk
Więcej »
164. ZARZĄDZENIE NR 35/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości stosowanej przy realizacji operacji "Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Zborowiec, Rudzk Mały, Gradowo w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013.
Więcej »
165. ZARZĄDZENIE NR 36/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości stosowanej przy realizacji operacji
Więcej »
166. ZARZĄDZENIE NR 37/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
Więcej »
167. ZARZĄDZENIE NR 38/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające Zarządzenie Nr 26/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.
Więcej »
168. ZARZĄDZENIE NR 39/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie Regulaminu Świetlic Wiejskich w Gradowie i w Rudzku Małym.
Więcej »
169. ZARZĄDZENIE NR 40/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zapewnienia miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
Więcej »
170. ZARZĄDZENIE NR 41/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2015 rok oraz projektu WPF na rok 2015 i lata następne
Więcej »
171. ZARZĄDZENIE NR 42/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
Więcej »
172. ZARZĄDZENIE NR 43/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów
Więcej »
173. ZARZĄDZENIE NR 44/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie określenia zasad udostępniania pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, na cele prowadzenia spotkań w ramach kampanii wyborczej w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r
Więcej »
174. ZARZĄDZENIE NR 45/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
Więcej »
175. ZARZĄDZENIE NR 46/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za III kwartał 2014 roku
Więcej »
176. ZARZĄDZENIE NR 47/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wprowadzenia zmian organizacyjnych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
177. ZARZĄDZENIE NR 48/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
Więcej »
178. ZARZĄDZENIE NR 49/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wyrażenia zgody na likwidacje środka trwałego
Więcej »
179. ZARZĄDZENIE NR 50/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2015-2025
Więcej »
180. ZARZĄDZENIE NR 51/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
Więcej »
181. ZARZĄDZENIE NR 52/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
Więcej »
182. ZARZĄDZENIE NR 53/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania i składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
Więcej »
183. ZARZĄDZENIE NR 54/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
Więcej »
184. ZARZĄDZENIE NR 55/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2014 roku
Więcej »
185. ZARZĄDZENIE NR 56/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
Więcej »
186. ZARZĄDZENIE NR 57/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Sprzętu Obrony Cywilnej
Więcej »
187. ZARZĄDZENIE NR 58/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
Więcej »
188. ZARZĄDZENIE NR 59/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
Więcej »
189. ZARZĄDZENIE NR 60/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie planu kontroli na 2015 rok
Więcej »
190. ZARZĄDZENIE NR 61/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
191. ZARZĄDZENIE NR 1/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym do dokonania oceny czy oferenci spełniają wymagane warunki, oceny
Więcej »
192. ZARZĄDZENIE NR 2/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku 2015
Więcej »
193. ZARZĄDZENIE NR 3/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku 2015.
Więcej »
194. ZARZĄDZENIE NR 4/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
195. ZARZĄDZENIE NR 5/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
Więcej »
196. ZARZĄDZENIE NR 6/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za IV kwartał 2014 roku
Więcej »
197. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku 2015.
Więcej »
198. ZARZĄDZENIE NR 8/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie odwołania Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
199. ZARZĄDZENIE NR 9/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
200. ZARZĄDZENIE NR 10/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
201. ZARZĄDZENIE NR 11/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wyznaczenia terminów zebrań wyborczych w sołectwach gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
202. ZARZĄDZENIE NR 12/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznychz zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski
Więcej »
203. ZARZĄDZENIE NR 13/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
204. ZARZĄDZENIE NR 14/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie rozstrzygnięcia i podziału środków w ramach otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
Więcej »
205. ZARZĄDZENIE NR 15/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
Więcej »
206. ZARZĄDZENIE NR 16/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów
Więcej »
207. ZARZĄDZENIE NR 17/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zapewnienia miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
Więcej »
208. ZARZĄDZENIE NR 18/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
209. ZARZĄDZENIE NR 19/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2014 rok.
Więcej »
210. ZARZĄDZENIE NR 20/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2014 rok
Więcej »
211. ZARZĄDZENIE NR 21/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
Więcej »
212. ZARZĄDZENIE NR 22/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie rozstrzygnięcia i podziału środków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu
Więcej »
213. ZARZĄDZENIE NR 24/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budzetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
Więcej »
214. ZARZĄDZENIE NR 25/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji ds. likwidacji druków ścisłego zarachowania (formularzy do personalizacji dowodów osobistych)
Więcej »
215. ZARZĄDZENIE NR 26/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające zarządzenie Nr 64/2011 z dnia 11 października 2011 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej I poziomu
Więcej »
216. ZARZĄDZENIE NR 27/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zasad opracowania i zatwierdzania arkuszy organizacji przedszkola i szkół w roku szkolnym 2015/2016
Więcej »
217. ZARZĄDZENIE NR 28/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji do przeprowadzania odbiorów inwestycji i remontów realizowanych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski w 2015 roku
Więcej »
218. ZARZĄDZENIE NR 29/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Więcej »
219. ZARZĄDZENIE NR 30/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Więcej »
220. ZARZĄDZENIE NR 31/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za I kwartał 2015 roku
Więcej »
221. ZARZĄDZENIE NR 32/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
Więcej »
222. ZARZĄDZENIE NR 33/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10 powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Więcej »
223. ZARZĄDZENIE NR 34/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
Więcej »
224. ZARZĄDZENIE NR 35/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Więcej »
225. ZARZĄDZENIE NR 36/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski na rok szkolny 2015/16.
Więcej »
226. ZARZĄDZENIE NR 37/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
Więcej »
227. ZARZĄDZENIE NR 38/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Nr 33/2015 Wojewody Kujawsko
Więcej »
228. ZARZĄDZENIE NR 39/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
Więcej »
229. ZARZĄDZENIE NR 40/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia
Więcej »
230. ZARZĄDZENIE NR 41/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
231. ZARZĄDZENIE NR 42/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
Więcej »
232. ZARZĄDZENIE NR 43/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Więcej »
233. ZARZĄDZENIE NR 44/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do opiniowania wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski i Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
234. ZARZĄDZENIE NR 45/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Więcej »
235. ZARZĄDZENIE NR 46/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2015-2025
Więcej »
236. ZARZĄDZENIE NR 47/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
Więcej »
237. ZARZĄDZENIE NR 48/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
238. ZARZĄDZENIE NR 49/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
Więcej »
239. ZARZĄDZENIE NR 50/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające Zarządzenie Nr 48/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
240. ZARZĄDZENIE NR 51/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w roku szkolnym 2015/2016 uczniom szkół z terenu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski pomocy finansowej z Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r.
Więcej »
241. ZARZĄDZENIE NR 52/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za II kwartał 2015 roku
Więcej »
242. ZARZĄDZENIE NR 53/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
Więcej »
243. ZARZĄDZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zapewnienia miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.
Więcej »
244. ZARZĄDZENIE NR 55/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum
Więcej »
245. ZARZĄDZENIE NR 56/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
Więcej »
246. ZARZĄDZENIE NR 57/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zapewnienia miejsc do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości
Więcej »
247. ZARZĄDZENIE NR 58/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
248. ZARZĄDZENIE NR 59/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2016 rok oraz projektu WPF na rok 2016 i lata następne
Więcej »
249. ZARZĄDZENIE NR 60/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
Więcej »
250. ZARZĄDZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Więcej »
251. ZARZĄDZENIE NR 62/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
Więcej »
252. ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 12 powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Więcej »
253. ZARZĄDZENIE NR 64/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Więcej »
254. ZARZĄDZENIE NR 65/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za III kwartał 2015 roku
Więcej »
255. ZARZĄDZENIE NR 66/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
Więcej »
256. ZARZĄDZENIE NR 67/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
Więcej »
257. ZARZĄDZENIE NR 68/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie warunków oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania w celach służbowych samochodów osobowych, będących własnością, współwłasnością lub pozostających w użytkowaniu pracowników Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
258. ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
Więcej »
259. ZARZĄDZENIE NR 70/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2016-2025
Więcej »
260. ZARZĄDZENIE NR 71/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
Więcej »
261. ZARZĄDZENIE NR 72/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przyznania Pani Irenie Sobczak p.o. Dyrektora Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim nagrody rocznej za 2014 rok
Więcej »
262. ZARZĄDZENIE NR 73/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim w 2015 roku
Więcej »
263. ZARZĄDZENIE NR 74/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy .
Więcej »
264. ZARZĄDZENIE NR 75/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
Więcej »
265. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, w który wyposażone są jednostki budżetowe
Więcej »
266. ZARZĄDZENIE NR 77/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
267. ZARZĄDZENIE NR 78/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSK
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych
Więcej »
268. ZARZĄDZENIE NR 79/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSK
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2015 roku
Więcej »
269. ZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
Więcej »
270. ZARZĄDZENIE NR 81/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
Więcej »
271. ZARZĄDZENIE NR 82/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2015-2025
Więcej »
272. ZARZĄDZENIE NR 83/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
Więcej »
273. ZARZĄDZENIE NR 84/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2015r.
Więcej »
274. ZARZĄDZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy
Więcej »
275. ZARZĄDZENIE NR 86/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
276. ZARZĄDZENIE NR 87/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia stawek amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski
Więcej »
277. ZARZĄDZENIE NR 1/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
Więcej »
278. ZARZĄDZENIE NR 2/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji do przeprowadzania odbiorów inwestycji i remontów realizowanych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski w 2016 roku
Więcej »
279. ZARZĄDZENIE NR 3/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
Więcej »
280. ZARZĄDZENIE NR 4/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku 2016
Więcej »
281. ZARZĄDZENIE NR 5/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku 2016.
Więcej »
282. ZARZĄDZENIE NR 6/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za IV kwartał 2015 roku
Więcej »
283. ZARZĄDZENIE NR 7/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie planu kontroli na 2016 rok
Więcej »
284. ZARZĄDZENIE NR 8/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski
Więcej »
285. ZARZĄDZENIE NR 9/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do przedszkola, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski.
Więcej »
286. ZARZĄDZENIE NR 10/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie rozstrzygnięcia i podziału środków w ramach otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
Więcej »
287. ZARZĄDZENIE NR 11/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
Więcej »
288. ZARZĄDZENIE NR 12/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2015 rok.
Więcej »
289. ZARZĄDZENIE NR 13/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
290. ZARZĄDZENIE NR 14/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim jako jednostki właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego.
Więcej »
291. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
292. ZARZĄDZENIE NR 16/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
293. ZARZĄDZENIE NR 17/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujaw
Więcej »
294. ZARZĄDZENIE NR 18/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw utworzenia i organizacji jednostki kultury pn. Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
295. ZARZĄDZENIE NR 19/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji konkursowej
Więcej »
296. ZARZĄDZENIE NR 20/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zasad opracowania i zatwierdzania arkuszy organizacji przedszkola i szkół w roku szkolnym 2016/2017
Więcej »
297. ZARZĄDZENIE NR 21/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
298. ZARZĄDZENIE NR 22/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za I kwartał 2016 roku
Więcej »
299. ZARZĄDZENIE NR 23/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
Więcej »
300. ZARZĄDZENIE NR 24/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
301. ZARZĄDZENIE NR 25/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
Więcej »
302. ZARZĄDZENIE NR 26/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
303. ZARZĄDZENIE NR 27/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
304. ZARZĄDZENIE NR 28/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski
Więcej »
305. ZARZĄDZENIE NR 29/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
306. ZARZĄDZENIE NR 30/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
307. ZARZĄDZENIE NR 31/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
Więcej »
308. ZARZĄDZENIE NR 32/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski na rok szkolny 2016/17.
Więcej »
309. ZARZĄDZENIE NR 33/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do najmu
Więcej »
310. ZARZĄDZENIE NR 34/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim za 2015 rok
Więcej »
311. ZARZĄDZENIE NR 35/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
312. ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji ds. ustalenia norm zużycia paliwa w maszynach i narzędziach napędzanych silnikami spalinowymi
Więcej »
313. ZARZĄDZENIE NR 37/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji ds. ustalenia norm zużycia paliwa w maszynach i narzędziach napędzanych silnikami spalinowymi
Więcej »
314. ZARZĄDZENIE NR 38/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie określenia sposobu rozliczania bieżącego zużycia paliwa oraz norm zużycia paliwa w maszynach i urządzeniach napędzanych silnikami spalinowymi
Więcej »
315. ZARZĄDZENIE NR 39/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie rozstrzygnięcia i podziału środków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016 w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski
Więcej »
316. ZARZĄDZENIE NR 40/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
317. ZARZĄDZENIE NR 41/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Więcej »
318. ZARZĄDZENIE NR 42/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Więcej »
319. ZARZĄDZENIE NR 43/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości stosowanej przy realizacji zadania
Więcej »
320. ZARZĄDZENIE NR 44/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
Więcej »
321. ZARZĄDZENIE NR 45/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za II kwartał 2016 roku
Więcej »
322. ZARZĄDZENIE NR 46/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalania opłat za korzystanie z pola namiotowego położonego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Połajewie
Więcej »
323. ZARZĄDZENIE NR 47/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
Więcej »
324. ZARZĄDZENIE NR 48/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim.
Więcej »
325. ZARZĄDZENIE NR 49/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
Więcej »
326. ZARZĄDZENIE NR 50/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
Więcej »
327. ZARZĄDZENIE NR 51/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przyznania Pani Joannie Lewandowskiej-Kołodziejskiej - Dyrektorowi Biblioteki i Ośrodka Kultury w Piotrkowie Kujawskim nagrody rocznej za 2015 rok
Więcej »
328. ZARZĄDZENIE NR 52/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
Więcej »
329. ZARZĄDZENIE NR 53/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2016-2025
Więcej »
330. ZARZĄDZENIE NR 54/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
Więcej »
331. ZARZĄDZENIE NR 55/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2017 rok oraz projektu WPF na rok 2017 i lata następne
Więcej »
332. ZARZĄDZENIE NR 56/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu
Więcej »
333. ZARZĄDZENIE NR 57/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za III kwartał 2016 roku
Więcej »
334. ZARZĄDZENIE NR 58/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski
Więcej »
335. ZARZĄDZENIE NR 59/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
Więcej »
336. ZARZĄDZENIE NR 60/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przeprowadzenia konsultacji
Więcej »
337. ZARZĄDZENIE NR 61/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora Szkoły Podstawowej w Byczu
Więcej »
338. ZARZĄDZENIE NR 62/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2017-2029
Więcej »
339. ZARZĄDZENIE NR 63/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
Więcej »
340. ZARZĄDZENIE NR 64/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia minimalnej stawki czynszu za dzierżawę gruntów położonych na terenach rekreacyjnych będących własnością Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
341. ZARZĄDZENIE NR 65/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Więcej »
342. ZARZĄDZENIE NR 66/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji do dokonania likwidacji zużytych środków trwałych, wyposażenia i materiałów
Więcej »
343. ZARZĄDZENIE NR 67/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujaw
Więcej »
344. ZARZĄDZENIE NR 68/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski
Więcej »
345. ZARZĄDZENIE NR 69/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
Więcej »
346. ZARZĄDZENIE NR 70/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zamiany nieruchomości
Więcej »
347. ZARZĄDZENIE NR 71/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
Więcej »
348. ZARZĄDZENIE NR 72/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu oraz dzierżawy
Więcej »
349. ZARZĄDZENIE NR 73/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Więcej »
350. ZARZĄDZENIE NR 74/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środków trwałych
Więcej »
351. ZARZĄDZENIE NR 75/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2016 roku
Więcej »
352. ZARZĄDZENIE NR 76/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2016-2025
Więcej »
353. ZARZĄDZENIE NR 77/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
Więcej »
354. ZARZĄDZENIE NR 78/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę lokali użytkowych stanowiących własność Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
355. ZARZĄDZENIE NR 79/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »licznik odwiedzin: 8962645