logo
Prawo lokalne » Uchwały Rady
- 2014 - 2018

UCHWAŁA NR I/1/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
UCHWAŁA NR I/2/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
UCHWAŁA NR I/3/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
UCHWAŁA NR I/4/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
UCHWAŁA NR I/5/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej składu osobowego oraz wyboru przewodniczącego
Więcej »
UCHWAŁA NR I/6/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego
Więcej »
UCHWAŁA NR I/7/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
UCHWAŁA NR I/8/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR I/9/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
UCHWAŁA NR II/10/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Piotrków Kujawski do Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło
Więcej »
UCHWAŁA NR II/11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2015 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR I/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2015 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR II/13/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie wysokości diety dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej - sołtysa.
Więcej »
UCHWAŁA NR II/14/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletnij Prozgnozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2014-2025
Więcej »
UCHWAŁA NR II/15/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
Więcej »
UCHWAŁA NR II/16/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie Wieloletniej Prozgnozy Finanoswej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2015-2025
Więcej »
UCHWAŁA NR II/17/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
Więcej »
UCHWAŁA NR III/18/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
Więcej »
UCHWAŁA NR III/19/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Więcej »
UCHWAŁA NR III/20/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Więcej »
UCHWAŁA NR III/21/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2015 roku
Więcej »
UCHWAŁA NR III/22/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR III/23/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Jerzyce
Więcej »
UCHWAŁA NR III/24/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie zamiany nieruchomości
Więcej »
UCHWAŁA NR III/25/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 412, położonej w obrębie geodezyjnym Wójcin
Więcej »
UCHWAŁA NR III/26/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2015-2025
Więcej »
UCHWAŁA NR III/27/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
Więcej »
UCHWAŁA NR III/28/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury
Więcej »
UCHWAŁA NR III/29/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2016
Więcej »
UCHWAŁA NR III/30/2015 z dnia 20 marca 2015 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR IV/31/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
zmieniająca Uchwałę Nr X/40/07 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 listopada 2007 r.w sprawie:
Więcej »
UCHWAŁA NR IV/32/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR IV/33/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR IV/34/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie odpłatnego nabycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Przedłuż
Więcej »
UCHWAŁA NR IV/35/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Więcej »
UCHWAŁA NR IV/36/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
zmieniająca uchwałę Nr I/12/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2015 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR IV/37/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu w 2015 roku
Więcej »
UCHWAŁA NR IV/38/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu w 2015 roku
Więcej »
UCHWAŁA NR IV/39/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2015-2025
Więcej »
UCHWAŁA NR IV/40/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
Więcej »
UCHWAŁA NR IV/41/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim za 2014 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR IV/42/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2014 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR IV/43/2015 z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR V/44/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
Więcej »
UCHWAŁA NR V/45/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Więcej »
UCHWAŁA NR V/46/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2015- 2025
Więcej »
UCHWAŁA NR V/47/2015 z dnia 3 lipca 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
Więcej »
UCHWAŁA NR VI/48/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
zmieniającą uchwałę w sprawie wynagradzania nauczycieli
Więcej »
UCHWAŁA NR VI/49/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
Więcej »
UCHWAŁA NR VI/50/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanych w Wąsewie
Więcej »
UCHWAŁA NR VI/51/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2015-2025
Więcej »
UCHWAŁA NR VI/52/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
Więcej »
UCHWAŁA NR VII/53/2015 z dnia 18 września 2015 r.
w sprawie zamiaru wystąpienia Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ze Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło z siedzibą w Kruszwicy
Więcej »
UCHWAŁA NR VII/54/2015 z dnia 18 września 2015 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Więcej »
UCHWAŁA NR VII/55/2015 z dnia 18 września 2015 r.
w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR VIII/56/2015 z dnia 25 września 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2015- 2025
Więcej »
UCHWAŁA NR VIII/57/2015 z dnia 25 września 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
Więcej »
UCHWAŁA NR VIII/58/2015 z dnia 29 października 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2015- 2025
Więcej »
UCHWAŁA NR IX/59/2015 z dnia 29 października 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
Więcej »
UCHWAŁA NR X/60/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Więcej »
UCHWAŁA NR X/61/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR X/62/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Więcej »
UCHWAŁA NR X/63/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2016 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR X/64/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Więcej »
UCHWAŁA NR X/65/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
Więcej »
UCHWAŁA NR X/66/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Więcej »
UCHWAŁA NR X/67/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia dopłat na 2016 rok dla wszystkich taryfowych odbiorców usług odprowadzających ścieki bytowe i komunalne do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na obszarze Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR X/68/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR X/69/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016
Więcej »
UCHWAŁA NR X/70/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników
Więcej »
UCHWAŁA NR X/71/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
Więcej »
UCHWAŁA NR XI/72/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
Więcej »
UCHWAŁA NR XI/73/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie wyboru ławników
Więcej »
UCHWAŁA NR XI/74/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej
Więcej »
UCHWAŁA NR XI/75/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXXIX/219/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 26 października 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piotrków Kujawski na lata 2010
Więcej »
UCHWAŁA NR XI/76/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2016 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR XI/77/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr IX/67/2015 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia dopłat na 2016 rok dla wszystkich taryfowych odbiorców usług odprowadzających ścieki bytowe i komunalne do zbiorczych urządzeń
Więcej »
UCHWAŁA NR XI/78/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla zakładu budżetowego
Więcej »
UCHWAŁA NR XI/79/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2016 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR XI/80/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2016- 2025
Więcej »
UCHWAŁA NR XI/81/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
Więcej »
UCHWAŁA NR XI/82/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2015- 2025
Więcej »
UCHWAŁA NR XI/83/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2015
Więcej »
UCHWAŁA NR XII/84/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim i Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
UCHWAŁA NR XII/85/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz dokumentów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy publicznej szkoły podstawowej oraz pierwszej klasy publicznego gimnazjum,
Więcej »
UCHWAŁA NR XII/86/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2016 roku
Więcej »
UCHWAŁA NR XII/87/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2017
Więcej »
UCHWAŁA NR XII/88/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Rudzk Duży
Więcej »
UCHWAŁA NR XII/89/2016 z dnia 18 marca 2016 r.
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Dębołęka
Więcej »
UCHWAŁA NR XIII/90/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2016- 2025
Więcej »
UCHWAŁA NR XIII/91/2016 z dnia 31 marca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
Więcej »
UCHWAŁA NR XIV/92/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
zmieniająca uchwałę Nr XI/79/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Więcej »
UCHWAŁA NR XIV/93/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2016- 2025
Więcej »
UCHWAŁA NR XIV/94/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
Więcej »
UCHWAŁA NR XIV/95/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2015 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR XIV/96/2016 z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR XV/97/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR XV/98/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej »
UCHWAŁA NR XV/99/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej »
UCHWAŁA NR XV/100/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR XV/101/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
Więcej »
UCHWAŁA NR XV/102/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie przyjęcia
Więcej »
UCHWAŁA NR XV/103/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR XV/104/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski uprawnień w zakresie ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne
Więcej »
UCHWAŁA NR XV/105/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR XV/106/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Połajewo, stanowiącej własność Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR XV/107/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2016- 2025
Więcej »
UCHWAŁA NR XV/108/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
Więcej »
UCHWAŁA NR XV/109/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę Rady miejskiej w Piotrkowie Kujawskim Nr XI/79/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Więcej »
UCHWAŁA NR XVI/110/2016 z dnia 29 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2016- 2025
Więcej »
UCHWAŁA NR XVI/111/2016 z dnia 29 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/112/2016 z dnia 27 października 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2016- 2025
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/113/2016 z dnia 27 października 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
Więcej »
UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Więcej »
UCHWAŁA NR XVIII/115/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR XVIII/116/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Więcej »
UCHWAŁA NR XVIII/117/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2017 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR XVIII/118/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Więcej »
UCHWAŁA NR XVIII/119/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
Więcej »
UCHWAŁA NR XVIII/120/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Więcej »
UCHWAŁA NR XVIII/121/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2017 rok dla zakładu budżetowego
Więcej »
UCHWAŁA NR XVIII/122/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
UCHWAŁA NR XVIII/123/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
Więcej »
UCHWAŁA NR XVIII/124/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia ,,Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 201
Więcej »
UCHWAŁA NR XVIII/125/2016 z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2017-2021
Więcej »
UCHWAŁA NR XIX/126/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2017 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR XIX/127/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2017 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR XIX/128/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Więcej »
UCHWAŁA NR XIX/129/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2017- 2029
Więcej »
UCHWAŁA NR XIX/130/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
Więcej »
UCHWAŁA NR XIX/131/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2016- 2025
Więcej »
UCHWAŁA NR XIX/132/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2016
Więcej »
UCHWAŁA NR XIX/133/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/124/2016 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia
Więcej »
UCHWAŁA NR XX/134/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
Więcej »
UCHWAŁA NR XXI/135/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5
Więcej »
UCHWAŁA NR XXI/136/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Więcej »
UCHWAŁA NR XXI/137/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z Budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski środków finansowych, wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług Zakładowi Komunalnemu w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
UCHWAŁA NR XXI/138/2017 z dnia 17 lutego 2017 r.
w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony
Więcej »
UCHWAŁA NR XXII/139/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawskim
Więcej »
UCHWAŁA NR XXII/140/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR XXII/141/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR XXII/142/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Więcej »
UCHWAŁA NR XXII/143/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2017 roku
Więcej »
UCHWAŁA NR XXII/144/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2017-2025
Więcej »
UCHWAŁA NR XXII/145/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018
Więcej »
UCHWAŁA NR XXII/146/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
zmieniająca uchwałę Nr XIX/126/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Więcej »
UCHWAŁA NR XXII/147/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na realizację zadania pn. "Zakup kardiotokografu (KTG) dla SP ZOZ w Radziejowie"
Więcej »
UCHWAŁA NR XXII/148/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług Zakładowi Komunalnemu w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
UCHWAŁA NR XXII/149/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2017- 2029
Więcej »
UCHWAŁA NR XXII/150/2017 z dnia 24 marca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIII/151/2017 z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIV/152/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie zamiaru utworzenia żłobka w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIV/153/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Byczu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Byczu.
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIV/154/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dębołęce w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Dębołęce.
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIV/155/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa w Piotrkowie Kujawskim i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Piotrkowie Kuja
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIV/156/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie wyrażenia woli ustanowienia sztandaru Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIV/157/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za pomocą innego instrumentu płatniczego
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIV/158/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2017 - 2019
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIV/159/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie uchylenia uchwały
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIV/160/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIV/161/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2016 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIV/162/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIV/163/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2017-2029
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIV/164/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
Więcej »
UCHWAŁA NR XXV/165/2017 z dnia 26 lipca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2017-2029
Więcej »
UCHWAŁA NR XXV/166/2017 z dnia 26 lipca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
Więcej »
UCHWAŁA NR XXVI/167/2017 z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie nadania nazwy Przedszkolu Samorządowemu w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
UCHWAŁA NR XXVI/168/2017 z dnia 28 września 2017 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018 - 2027"
Więcej »
UCHWAŁA NR XXVI/169/2017 z dnia 28 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę Nr XIX/126/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2017 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR XXVI/170/2017 z dnia 28 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2017- 2029
Więcej »
UCHWAŁA NR XXVI/171/2017 z dnia 28 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
Więcej »
UCHWAŁA NR XXVII/172/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Więcej »
UCHWAŁA NR XXVII/173/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR XXVII/174/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Więcej »
UCHWAŁA NR XXVII/175/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2018 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR XXVII/176/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Więcej »
UCHWAŁA NR XXVII/177/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
Więcej »
UCHWAŁA NR XXVII/178/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Więcej »
UCHWAŁA NR XXVII/179/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2018 rok dla zakładu budżetowego
Więcej »
UCHWAŁA NR XXVII/180/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi
Więcej »
UCHWAŁA NR XXVII/181/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2017- 2029
Więcej »
UCHWAŁA NR XXVII/182/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
Więcej »
UCHWAŁA NR XXVIII/183/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2018 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR XXVIII/184/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2018 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR XXVIII/185/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2017- 2029
Więcej »
UCHWAŁA NR XXVIII/186/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2017
Więcej »
UCHWAŁA NR XXVIII/187/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018- 2029
Więcej »
UCHWAŁA NR XXVIII/188/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIX/189/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie uchylenia uchwały
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIX/190/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie okręgów wyborczych
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIX/191/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2018 roku
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIX/192/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIX/193/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w roku kalendarzowym,
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIX/194/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIX/195/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2019
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIX/196/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018 - 2027
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIX/197/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018 - 2029
Więcej »
UCHWAŁA NR XXIX/198/2018 z dnia 16 marca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
Więcej »
UCHWAŁA NR XXX/199/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie obwodów głosowania
Więcej »
UCHWAŁA NR XXX/200/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018-2027"
Więcej »
UCHWAŁA NR XXX/201/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście i Gminie Piotrków Kujawski na lata 2018-2022"
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXI/202/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Piotrków Kujawski do Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia "Salutaris"
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXI/203/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie utworzenia Żłobka w Piotrkowie Kujawskim oraz nadania mu statutu.
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXI/204/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejsko- Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXI/205/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno- Administracyjnemu Szkół w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXI/206/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018 - 2027
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXI/207/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów,
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXI/208/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXI/209/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXI/210/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXI/211/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie ustalenia na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXI/212/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXVIII/183/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2018 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXI/213/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXI/214/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu w 2018 roku
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXI/215/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu w 2018 roku
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXI/216/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018- 2029
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXI/217/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXI/218/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2017 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXI/219/2018 z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXII/220/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXII/221/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz określenia warunków i trybu składania
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXII/222/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTKOWIE KUJAWSKIMz dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXII/223/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXII/224/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 27 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018- 2029
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXII/225/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 27 czerwca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXIII/226/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 23 sierpnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018- 2029
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXIII/227/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 23 sierpnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXIII/228/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z dnia 23 sierpnia 2018 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXIV/229/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXIV/230/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXIV/231/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXIV/232/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018- 2029
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXIV/233/2018 RADY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
Więcej »licznik odwiedzin: 8962645