logo
Prawo lokalne » Uchwały Rady
- 2018 - 2022

UCHWAŁA NR I/1/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim.
Więcej »
UCHWAŁA NR I/2/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
UCHWAŁA NR I/3/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
UCHWAŁA NR I/4/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
UCHWAŁA NR I/5/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej składu osobowego oraz wyboru przewodniczącego
Więcej »
UCHWAŁA NR I/6/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, ustalenia jej składu osobowego oraz wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego
Więcej »
UCHWAŁA NR I/7/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego
Więcej »
UCHWAŁA NR I/8/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
UCHWAŁA NR I/9/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR I/10/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
UCHWAŁA NR II/11/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 201
Więcej »
UCHWAŁA NR II/12/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Więcej »
UCHWAŁA NR II/13/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR II/14/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Więcej »
UCHWAŁA NR II/15/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Więcej »
UCHWAŁA NR II/16/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
Więcej »
UCHWAŁA NR II/17/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla zakładu budżetowego
Więcej »
UCHWAŁA NR III/18/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2019 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR III/19/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2019 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR III/20/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku(...) "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Więcej »
UCHWAŁA NR III/21/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Więcej »
UCHWAŁA NR III/22/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018- 2029
Więcej »
UCHWAŁA NR III/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2018
Więcej »
UCHWAŁA NR III/24/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2019 -2029
Więcej »
UCHWAŁA NR III/25/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
Więcej »
UCHWAŁA NR IV/26/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Więcej »
UCHWAŁA NR V/27/2019 z dnia 8 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2019 roku
Więcej »
UCHWAŁA NR V/28/2019 z dnia 8 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej »
UCHWAŁA NR V/29/2019 z dnia 8 marca 2019 r.
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2020
Więcej »
UCHWAŁA NR V/30/2019 z dnia 8 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2019-2029
Więcej »
UCHWAŁA NR V/31/2019 z dnia 8 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
Więcej »
UCHWAŁA NR VI/32/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.
Więcej »
UCHWAŁA NR VI/33/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr III/19/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2019 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR VI/34/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2019- 2029
Więcej »
UCHWAŁA NR VI/35/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
Więcej »
UCHWAŁA NR VII/36/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2019- 2029
Więcej »
UCHWAŁA NR VII/37/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
Więcej »
UCHWAŁA NR VIII/38/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski wotum zaufania za rok 2018
Więcej »
UCHWAŁA NR VIII/39/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego
Więcej »
UCHWAŁA NR VIII/40/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku w Piotrkowie Kujawskim i wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony pobyt dziecka, a także maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
Więcej »
UCHWAŁA NR VIII/41/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2018 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR VIII/42/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR IX/43/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR IX/44/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018-2023
Więcej »
UCHWAŁA NR IX/45/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2019- 2029
Więcej »
UCHWAŁA NR IX/46/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
Więcej »
UCHWAŁA NR X/47/2019 z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania zgłoszonego kandydata na ławnika sądowego
Więcej »
UCHWAŁA NR X/48/2019 z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników
Więcej »
UCHWAŁA NR X/49/2019 z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Więcej »
UCHWAŁA NR X/50/2019 z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018 - 2023
Więcej »
UCHWAŁA NR X/51/2019 z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Więcej »
UCHWAŁA NR X/52/2019 z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawki procentowej od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Piotrków Kujawski, zabudowanych na cele mieszkaniowe, w prawo
Więcej »
UCHWAŁA NR X/53/2019 z dnia 27 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr III/19/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2019 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR X/54/2019 z dnia 27 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2019-2029
Więcej »
UCHWAŁA NR X/55/2019 z dnia 27 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
Więcej »
UCHWAŁA NR X/56/2019 z dnia 27 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat na gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Więcej »
UCHWAŁA NR XI/57/2019 z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
Więcej »
UCHWAŁA NR XI/58/2019 z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie wyboru ławnika
Więcej »
UCHWAŁA NR XII/59/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r
Więcej »
UCHWAŁA NR XII/60/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR XII/61/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Więcej »
UCHWAŁA NR XII/62/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Więcej »
UCHWAŁA NR XII/63/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
Więcej »
UCHWAŁA NR XII/64/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Więcej »
UCHWAŁA NR XII/65/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu
Więcej »
UCHWAŁA NR XII/66/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu
Więcej »
UCHWAŁA NR XII/67/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2019- 2029
Więcej »
UCHWAŁA NR XII/68/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
Więcej »
UCHWAŁA NR XII/69/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej »
UCHWAŁA NR XIII/70/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie Statutu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR XIII/71/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2020 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR XIII/72/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie
Więcej »
UCHWAŁA NR XIII/73/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2020 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR XIII/74/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
Więcej »
UCHWAŁA NR XIII/75/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Piotrków Kujawski na rok szkolny 2019/2020
Więcej »
UCHWAŁA NR XIII/76/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Więcej »
UCHWAŁA NR XIII/77/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2019- 2029
Więcej »
UCHWAŁA NR XIII/78/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2019
Więcej »
UCHWAŁA NR XIII/79/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2020 -2029
Więcej »
UCHWAŁA NR XIII/80/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2020
Więcej »
UCHWAŁA NR XIV/81/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR XIV/82/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty obowiązującej na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli
Więcej »
UCHWAŁA NR XIV/83/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomo
Więcej »
UCHWAŁA NR XIV/84/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie od
Więcej »
UCHWAŁA NR XIV/85/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.
uchylająca uchwałę w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
Więcej »
UCHWAŁA NR XIV/86/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
Więcej »
UCHWAŁA NR XV/87/2020 z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2020 roku
Więcej »
UCHWAŁA NR XV/88/2020 z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
Więcej »
UCHWAŁA NR XV/89/2020 z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2020-2022
Więcej »
UCHWAŁA NR XV/90/2020 z dnia 27 marca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
Więcej »
UCHWAŁA NR XV/91/2020 z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Więcej »
UCHWAŁA NR XV/92/2020 z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2021
Więcej »
UCHWAŁA NR XV/93/2020 z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie
Więcej »
UCHWAŁA NR XV/94/2020 z dnia 27 marca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2020- 2029
Więcej »
UCHWAŁA NR XV/95/2020 z dnia 27 marca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2020
Więcej »
UCHWAŁA NR XVI/96/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR XVI/97/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2018 - 2023
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/98/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski wotum zaufania za rok 2019
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/99/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
zmieniająca uchwałę Nr XIII/73/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/100/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2020- 2029
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/101/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2020
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/102/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2019 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/103/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR XVIII/104/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Piotrków Kujawski na rok szkolny 2020/2021
Więcej »
UCHWAŁA NR XVIII/105/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2020- 2029
Więcej »
UCHWAŁA NR XIX/106/2020 z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR XIX/107/2020 z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim do prowadzenia postępowania w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Więcej »
UCHWAŁA NR XIX/108/2020 z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości diet dla Radnych Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
UCHWAŁA NR XIX/109/2020 z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie wysokości diety dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej - sołtysa.
Więcej »
UCHWAŁA NR XIX/110/2020 z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR XIX/111/2020 z dnia 28 września 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2020 - 2029
Więcej »
UCHWAŁA NR XIX/112/2020 z dnia 28 września 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2020
Więcej »
UCHWAŁA NR XX/113/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 202
Więcej »
UCHWAŁA NR XX/114/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru
Więcej »
UCHWAŁA NR XX/115/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Więcej »
UCHWAŁA NR XX/116/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Więcej »
UCHWAŁA NR XX/117/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
Więcej »
UCHWAŁA NR XX/118/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2020
Więcej »
UCHWAŁA NR XXI/119/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2021 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR XXI/120/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2021 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR XXI/121/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR XXI/122/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR XXI/123/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2020- 2029
Więcej »
UCHWAŁA NR XXI/124/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2020
Więcej »
UCHWAŁA NR XXI/125/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2021 -2029
Więcej »
UCHWAŁA NR XXI/126/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2021
Więcej »
UCHWAŁA NR XXII/127/2021 z dnia 17 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2021 roku
Więcej »
UCHWAŁA NR XXII/128/2021 z dnia 17 marca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Więcej »
UCHWAŁA NR XXII/129/2021 z dnia 17 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Więcej »
UCHWAŁA NR XXII/130/2021 z dnia 17 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Więcej »
UCHWAŁA NR XXII/131/2021 z dnia 17 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Więcej »
UCHWAŁA NR XXII/132/2021 z dnia 17 marca 2021 r.
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2022
Więcej »
UCHWAŁA NR XXII/133/2021 z dnia 17 marca 2021 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXI/119/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
Więcej »
UCHWAŁA NR XXII/134/2021 z dnia 17 marca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2021- 2029
Więcej »
UCHWAŁA NR XXII/135/2021 z dnia 17 marca 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2021
Więcej »licznik odwiedzin: 8962645