logo
Prawo lokalne » Zarządzenia Burmistrza
- 2010 - 2011

01. ZARZĄDZENIE NR 1/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego,
Więcej »
03. ZARZĄDZENIE NR 3/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za IV kwartał 2010 roku.
Więcej »
04. ZARZĄDZENIE NR 4/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wyznaczenia terminów zebrań wyborczych w sołectwach gminy Piotrków Kujawski.
Więcej »
05. ZARZĄDZENIE NR 5/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie określenia założeń do sporządzania arkuszy organizacji publicznych szkół prowadzonych przezMiasto i Gminę Piotrków Kujawski na rok szkolny 2011/2012 oraz procedury ich zatwierdzania.
Więcej »
06. ZARZĄDZENIE NR 6/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2011.
Więcej »
07. ZARZĄDZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wyboru podstawowego systemu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraworaz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
Więcej »
08. ZARZĄDZENIE NR 8/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim oraz jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
09. ZARZĄDZENIE NR 9/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etycznego pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim oraz corocznego przeglądu i monitoringu postawy etycznej pracowników Urzędu Miasta i Gminy.
Więcej »
10. ZARZĄDZENIE NR 10/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2010 rok.
Więcej »
11. ZARZĄDZENIE NR 11/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
12. ZARZĄDZENIE NR 12/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Więcej »
13. ZARZĄDZENIE NR 13/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku 2011.
Więcej »
14. ZARZĄDZENIE NR 14/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania wniosków o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w roku 2011.
Więcej »
15. ZARZĄDZENIE NR 15/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji "Programu współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatem w 2011 roku".
Więcej »
16. ZARZĄDZENIE NR 16/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbiorów inwestycji i remontów realizowanych przez Miasto Gminę Piotrków Kujawski w 2011 roku.
Więcej »
17. ZARZĄDZENIE NR 17/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Więcej »
18. ZARZĄDZENIE NR 18/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wykonania prawa pierwokupu
Więcej »
19. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Więcej »
20. ZARZĄDZENIE NR 20/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2011-2025
Więcej »
21. ZARZĄDZENIE NR 21/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2010 rok
Więcej »
22. ZARZĄDZENIE NR 22/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za I kwartał 2011 roku.
Więcej »
23. ZARZĄDZENIE NR 23/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2011
Więcej »
24. ZARZĄDZENIE NR 24/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie rozstrzygnięcia i podziału środków w ramach otwartego konkursu na zadanie w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2011
Więcej »
25. ZARZĄDZENIE NR 25/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2011
Więcej »
26. ZARZĄDZENIE NR 26/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wyznaczenia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
27. ZARZĄDZENIE NR 27/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Komisji do dokonania przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne w zakresie nadawania/zmiany/znoszenia klauzul tajności
Więcej »
28. ZARZĄDZENIE NR 28/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
29. ZARZĄDZENIE NR 29/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczacej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
30. ZARZĄDZENIE NR 30/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zabezpieczeń zasobów informatycznych w Urzędzie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
31. ZARZĄDZENIE NR 31/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2011
Więcej »
32. ZARZĄDZENIE NR 32/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ustalenia regulaminu otwartego konkursu ofert.
Więcej »
33. ZARZĄDZENIE NR 33/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
34. ZARZĄDZENIE NR 34/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów.
Więcej »
35. ZARZĄDZENIE NR 35/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego.
Więcej »
36. ZARZĄDZENIE NR 36/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
z dnia 28 czerwca 2011 r.w sprawie powołania lidera gminnego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.
Więcej »
37. ZARZĄDZENIE NR 37/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w celu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku.
Więcej »
38. ZARZĄDZENIE NR 38/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Więcej »
39. ZARZĄDZENIE NR 39/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2011 rok
Więcej »
40. ZARZĄDZENIE NR 40/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie rostrzygnięcia i podziału środków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2011
Więcej »
41. ZARZĄDZENIE NR 41/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2011
Więcej »
42. ZARZĄDZENIE NR 42/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za II kwartał 2011 roku
Więcej »
43. ZARZĄDZENIE NR 43/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2011
Więcej »
44. ZARZĄDZENIE NR 44/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego
Więcej »
45. ZARZĄDZENIE NR 45/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
Więcej »
46. ZARZĄDZENIE NR 46/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości stosowanej przy realizacji zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kasprowicza, Mokrej, Mostowej, Parkowej, 11 Listopada, Św. Ducha i Słonecznej
Więcej »
47. ZARZĄDZENIE NR 47/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przyjęcia polityki rachunkowości stosowanej przy realizacji zadania Przebudowa drogi gminnej nr 181090C
Więcej »
48. ZARZĄDZENIE NR 48/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
Więcej »
49. ZARZĄDZENIE NR 49/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Kasprowicza w Piotrkowie Kujawskim.
Więcej »
50. ZARZĄDZENIE NR 50/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia zasad dofinansowania przez pracodawcę zakupu okularów korygujących wzrok, pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
Więcej »
51. ZARZĄDZENIE NR 51/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania i składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
Więcej »
52. ZARZĄDZENIE NR 52/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie wykonania prawa pierwokupu
Więcej »
53. ZARZĄDZENIE NR 53/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2011
Więcej »
54. ZARZĄDZENIE NR 54/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przyznania Pani Alnie Miętkiewicz - Dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim nagrody rocznej za 2010 rok
Więcej »
55. ZARZĄDZENIE NR 55/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie: ustalenia norm przydziału środków ochrony osobistej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków czystości i herbaty dla pracowników.
Więcej »
56. ZARZĄDZENIE NR 56/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji " Wieloletniego Programu Współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi
Więcej »
57. ZARZĄDZENIE NR 57/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Więcej »
58. ZARZĄDZENIE NR 58/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2011
Więcej »
59. ZARZĄDZENIE NR 59/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Hali Widowiskowo-Sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
60. ZARZĄDZENIE NR 60/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2012 rok
Więcej »
61. ZARZĄDZENIE NR 61/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2011-2025
Więcej »
62. ZARZĄDZENIE NR 62/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2011
Więcej »
63. ZARZĄDZENIE NR 63/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2011
Więcej »
64. ZARZĄDZENIE NR 64/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli I poziomu w Urzędzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim oraz II poziomu w gminnych jednostkach organizacyjnych.
Więcej »
65. ZARZĄDZENIE NR 65/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za III kwartał 2011 roku
Więcej »
66. ZARZĄDZENIE NR 66/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2011
Więcej »
67. ZARZĄDZENIE NR 67/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie projektu budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2012
Więcej »
68. ZARZĄDZENIE NR 68/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2012-2025
Więcej »
69. ZARZĄDZENIE NR 69/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2011
Więcej »
70. ZARZĄDZENIE NR 70/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w 2011 roku
Więcej »
71. ZARZĄDZENIE NR 71/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2011
Więcej »
72. ZARZĄDZENIE NR 72/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2011-2025
Więcej »
73. ZARZĄDZENIE NR 73/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2011
Więcej »
74. ZARZĄDZENIE NR 74/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie planu kontroli na 2012 rok.
Więcej »
75. ZARZĄDZENIE NR 75/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2011 - 2025
Więcej »
76. ZARZĄDZENIE NR 76/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2011
Więcej »licznik odwiedzin: 8962645