logo
Prawo lokalne » Uchwały Rady
- 2006 - 2010

Uchwała Nr XXXVIII/208/10 z dnia 17 września 2010 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2010
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/207/10 z dnia 17 września 2010 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/206/10 z dnia 17 września 2010 r.
w sprawie określenia szczególnych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych Miasta i Gminy Piotrków Kujawski i jej jednostek organizacyjnych
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/205/10 z dnia 17 września 2010 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Kujawskim, oznaczonej numerem działki 751/1.
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/204/10 z dnia 17 września 2010 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/203/10 z dnia 17 września 2010 r.
w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/202/10 z dnia 17 września 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Zborowiec na lata 2010 - 2017" w Gminie Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr XXXVIII/201/10 z dnia 17 września 2010 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/200/10 z dnia 6 września 2010 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2010
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/199/10z dnia 6 września 2010 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr XXXVII/198/10 z dnia 6 września 2010 r.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr XXXVI/197/10 z dnia 19 serpnia 2010 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2010
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/196/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/195/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiiązania finansowego.
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/194/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na swinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski w 2010 roku.
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/193/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2010
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/192/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Radziejowskim o udzielenie pomocy finansowej w 2010 roku
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/191/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu użytkowania sal lekcyjnych i dydaktyczno wychowawczych.
Więcej »
Uchwała Nr XXXV/190/10 z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/220/10 z dnia 26 października 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2010
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/219/10 z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piotrków Kujawski na lata 2010-2017
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/218/10 z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów współpracy z tymi organizacjami i podmiotami.
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/217/10 z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/216/10 z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie ustalenia dopłat na 2011 rok dla wszystkich taryfowych odbiorców usług odprawadzających ścieki bytowe i komunalne do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na obszarze Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/215/10 z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/214/10 z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/213/10 z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/212/10 z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2011 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/211/10 z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/210/10 z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski.
Więcej »
Uchwała Nr XXXIX/209/10 z dnia 26 października 2010 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/189/10 z dnia 25 maja 2010 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XV/80/08 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 4 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Piotrków Kujawski do realizacji projektu w ramach Priorytetu VII
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/188/10 z dnia 25 maja 2010 r.
w sprawie przystapienia Miasta i Gminy Piotrków Kujawski do realizacji projektu pn. Program Indywidualizacji Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim, w ramach Poddziałania IX 1.2.
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/187/10 z 25 maja 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2010
Więcej »
Uchwała Nr XXXIV/186/10 z dnia 25 maja 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Radziejowskim o udzielenie pomocy finansowej w 2010 roku
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/185/10 z dnia 25 maja 2010 r.
zmieniające uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2010 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/184/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/183/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/182/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
zmieniajęca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2010
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/181/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim na rok 2009
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/180/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim za rok 2009.
Więcej »
Uchwała Nr XXXIII/179/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie zbycia , oddanych w użytkowanie wieczyste, nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Piotrków Kujawski.
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/178/10 z dnia 26 marca 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2010
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/177/10 z dnia 16 marca 2010 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Włocławek na utrzymanie Izby Wytrzeźwień we Włocławku w 2010 roku.
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/176/10 z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Piotrków Kujawski na lata 2010 - 2017
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/175/10 z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2011 roku
Więcej »
Uchwała Nr XXXII/174/10 z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego działki
Więcej »
Uchwała Nr XXXI/173/10 z dnia 17 lutego 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2010
Więcej »
Uchwała Nr XXX/172/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2010.
Więcej »
Uchwała Nr XXX/171/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego.
Więcej »
Uchwała Nr XXX/170/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego.
Więcej »
Uchwała Nr XXX/169/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego.
Więcej »
Uchwała Nr XXX/168/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego.
Więcej »
Uchwała Nr XXX/167/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piotrków Kujawski na lata 2010-2017
Więcej »
Uchwała Nr XXX/166/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy PiotrkówKujawski na 2010 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXX/165/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatem w 2010 roku.
Więcej »
Uchwała Nr XXX/164/09 z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2010 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/151/09 z 18 września 2009 r.
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/150/09 z 18 września 2009 r.
zmieniające uchwałę Nr XXII/119/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/149/09 z 18 września 2009 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2009
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/148/09 z 18 września 2009 r.
w sprawie weksla "in blanco" na zabezpieczenie dosinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/147/09 z 18 września 2009 r.
w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą: Miedzygminne Przedsiębiorstwo Rekultywacji Składowisk Gminnych "Rekultywacja" Sp z.o.o. z siedzibą we Włocławku
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/146/09 z 18 września 2009 r.
w sprawiewyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Radziejowskim o udzielenie pomocy finansowej w 2009 r.
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/145/09 z 18 września 2009 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Wlocławek w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie działań związanych z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu przez mieszkańców Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr XXVIII/144/09 z 18 września 2009 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/143/09 z 18 września 2009 r.
w sprawie przyjęcia "Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2009 - 2015"
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/142/09 z 8 września 2009 r.
w sprawie zaliczenia ulic w mieście Piotrków Kujawski do kategorii dróg gminnych
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/141/09 z dnia 8 września 2009 r.
w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" w form
Więcej »
Uchwała Nr XXVII/141/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 313,322,323 "Odnowa i rozwój wsi" w form
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/140/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2009
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/139/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze,
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/138/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie zaopiniowania Uchwały Nr XLVIII/702/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie projektu uchwały o przekształceniu
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/137/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku
Więcej »
Uchwała Nr XXVI/136/09 z dnia 26 czerwca 2009 r.
w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło w Kruszwicy
Więcej »
Uchwała Nr XXV/135/09 z dnia 29 maja 2009 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2009.
Więcej »
Uchwała Nr XXV/134/09 z dnia 29 maja 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piotrków Kujawski na lata 2009 - 2016.
Więcej »
Uchwała Nr XXV/133/09 z dnia 29 maja 2009 r.
w sprawie przystąpienia i realizacji projektu opracowanego w ramach działania 9.1.2 PO KL, dotyczącego wsparcia szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/163/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
zmieniające uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/162/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetuMiasta i Gminy na 2009 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/161/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Połajewo na lata 2010-2017"
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/160/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/159/09 z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokości dopłat na 2010 r. dla wszystkich taryfowych odbiorców usłu odprowadzających ścieki bytowe i komunalne do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie miejscowości gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/158/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczeń za biorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/157/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2010 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/156/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/155/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/154/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/153/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski.
Więcej »
Uchwała Nr XXIX/152/09 z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/132/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/131/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyznaczania aglomeracji Piotrków Kujawski.
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/130/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim za rok 2008
Więcej »
Uchwała Nr XXIV/129/09 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznaj w Piotrkowie Kujawskimza 2008 rok
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/128/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
w sprawie zmiany opisu granic obwodu głosowania
Więcej »
Uchwała Nr XXIII/127/09 z dnia 15 kwietnia 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowa Wieś w gminie Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr XXII/126/09 z dnia 18 marca 2009 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gmiiny Piotrków Kujawski na rok 2009
Więcej »
Uchwała Nr XXII/125/09 z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie ustanowienia roku 2009 Rokiem Piotrkowa Kujawskiego
Więcej »
Uchwała Nr XXII/124/09 z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Piotrków Kujawski do realizacji projektu pt. Edukacja przedszkolna szansa na lepszy rozwój dzieci
Więcej »
Uchwała Nr XXII/123/09 z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie zamiany nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XXII/122/09 z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania
Więcej »
Uchwała Nr XXII/121/09 z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
Uchwała Nr XXII/120/09 z dnia 18 marca 2009 r.
stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego przez Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za rok 2008
Więcej »
Uchwała Nr XXII/119/09 z dnia 18 marca 2009 r.
regulaminu wynagradzania nauczycieli
Więcej »
Uchwała Nr XXI/118/08 z dnia 18 marca 2009 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu
Więcej »
Uchwała Nr XXI/117/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
zaciągnięcia zobowiązania finansowego
Więcej »
Uchwała Nr XXI/116/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej: "Program aktywności lokalnej dla miasta i gminy Piotrków Kujawski na lata 2008-2013"
Więcej »
Uchwała Nr XXI/115/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2009
Więcej »
Uchwała Nr XXI/114/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2008
Więcej »
Uchwała Nr XXI/113/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkolenia pożarniczych organizawanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
Więcej »
Uchwała Nr XXI/112/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr XXI/111/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatem w 2009 roku.
Więcej »
Uchwała Nr XXI/110/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2009 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XXI/109/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIX/100/08 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 21 listopada 2008 r.
Więcej »
Uchwała Nr XXI/108/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/92/08 z dnia 10 października 2008 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/91/08 z dnia 10 października 2008 r.
w sprawie wyrażenia woli realizacji zadania "Budowa hali widowiskowo - sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim" w latach 2008 - 2010.
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/90/08 z dnia 10 października 2008 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Lubsinie
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/89/08 z dnia 10 października 2008 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/88/08 z dnia 10 października 2008 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2008
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/87/08 z dnia 10 października 2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Włocławek w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie działań związanych z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu przez mieszkańców Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr XVIII/86/08 z dnia 10 października 2008 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych
Więcej »
Uchwała Nr XVII/85/08 z dnia 10 września 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2008
Więcej »
Uchwała Nr XVI/84/08 z dnia 10 września 2008 r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Więcej »
Uchwała Nr XVI/83/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2008
Więcej »
Uchwała Nr XV/82/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2008
Więcej »
Uchwała Nr XV/81/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
w sprawie przejęcia od Wojewody Kujawsko Pomorskiego opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi znajdujcymi się na terenie Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr XV/80/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Piotrków Kujawski do realizacji projektu w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej Działania 7.1.1 Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał
Więcej »
Uchwała Nr XV/79/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
w sprawie Regulaminu dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Więcej »
Uchwała Nr XV/78/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowa Wieś w Gminie Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr XV/77/08 z dnia 4 lipca 2008 r.
w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2007 - 2013.
Więcej »
Uchwała Nr XIX/99/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Więcej »
Uchwała Nr XIX/98/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości dopłat na 2009 r. dla wszystkich taryfowych odbiorców usług odprowadzających ścieki bytowe i komunalne do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie miejscowości gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr XIX/97/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
Więcej »
Uchwała Nr XIX/96/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2009 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XIX/95/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XIX/94/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2009 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XIX/94/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na 2009 rok
Więcej »
Uchwała Nr XIX/93/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski na 2009 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XIX/93/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski na 2009 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XIX/92/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Więcej »
Uchwała Nr XIX/107/08 z dnia 26 listopada 2008 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2009 rok
Więcej »
Uchwała Nr XIX/106/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie zabezpieczenia środków jako wkładu własnego na realizację zadania pn. Remont nawierzchni - powierzchniowe utrwalenie drogi gminnej nr 180704 C Nowa Wieś - Kaspral do współfinansowania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -
Więcej »
Uchwała Nr XIX/105/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2008
Więcej »
Uchwała Nr XIX/104/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego
Więcej »
Uchwała Nr XIX/103/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego
Więcej »
Uchwała Nr XIX/102/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego
Więcej »
Uchwała Nr XIX/101/08 z dnia 21 listopada 2008 r.
zmieniające uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
Więcej »
Uchwała Nr XIX/100/08 z dnia 21 grudnia 2008 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2009 roku.
Więcej »
Uchwała Nr XIV/76/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2007
Więcej »
Uchwała Nr XIV/75/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2007 oraz udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr XIV/74/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2008
Więcej »
Uchwała Nr XIV/73/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim za rok 2007.
Więcej »
Uchwała Nr XIV/72/08 z dnia 25 kwietnia 2008 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim za rok 2007.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/71/08 z dnia 5 marca 2008 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2008
Więcej »
Uchwała Nr XIII/70/08 z dnia 5 marca 2008 roku
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania
Więcej »
Uchwała Nr XIII/69/08 z dnia 5 marca 2008 roku
w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania niektórych czynności w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/68/08 z dnia 5 marca 2008 roku
w sprawie określenia czynności Przewodniczącego Rady Miejskiej z zakresu prawa pracy, podejmowanych wobec Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/67/08 z dnia 5 marca 2008 roku
w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowywane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr XIII/66/08 z dnia 5 marca 2008 roku
w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski w gminie
Więcej »
Uchwała Nr XIII/65/08 z dnia 5 marca 2008 roku
w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/64/08 z dnia 5 marca 2008 roku
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
Więcej »
Uchwała Nr XIII/63/08 z dnia 5 marca 2008 roku
w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatem w 2008 r.
Więcej »
Uchwała Nr XII/62/08 z dnia 4 lutego 2008 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2008
Więcej »
Uchwała Nr XI/61/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2008 rok.
Więcej »
Uchwała Nr XI/60/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 roku
Więcej »
Uchwała Nr XI/59/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2008.
Więcej »
Uchwała Nr XI/58/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i akceptacji wartości jednogo punktu w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr XI/57/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Więcej »
Uchwała Nr XI/56/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
W SPRAWIE: PRZYJĘCIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
Więcej »
Uchwała Nr X/55/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2007
Więcej »
Uchwała Nr X/54/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego
Więcej »
Uchwała Nr X/53/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie zamiany nieruchomości.
Więcej »
Uchwała Nr X/52/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, położonej w Piotrkowie Kujawskim, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 186/1.
Więcej »
Uchwała Nr X/51/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w użytkowaniu Zakładu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim na lata 2007
Więcej »
Uchwała Nr X/50/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie powiadomienia Skarbnika Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Pani Jolanty Zalesińskiej o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
Więcej »
Uchwała Nr X/49/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Pana Jarosława Waszaka o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
Więcej »
Uchwała Nr X/48/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie ustalenia wysokości dopłat na 2008 r. dla wszystkich taryfowych odbiorców usług odprowadzających ścieki bytowe i komunalne do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie miejscowości gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr X/47/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Więcej »
Uchwała Nr X/46/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na 2008 rok
Więcej »
Uchwała Nr X/45/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok
Więcej »
Uchwała Nr X/44/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2008rok
Więcej »
Uchwała Nr X/43/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2008 rok
Więcej »
Uchwała Nr X/42/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski na 2008 rok
Więcej »
Uchwała Nr X/41/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Więcej »
Uchwała Nr X/40/07 z dnia 28 listopada 2007 roku
w sprawie: 1. przystąpienia Miasta i Gminy Piotrków Kujawski do Stowarzyszenia
Więcej »
Uchwała Nr VIII/39/07 z dnia 29 października 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2007
Więcej »
Uchwała Nr VIII/38/07 z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/37/07 z dnia 29 października 2007 r.
w sprawie wyboru ławników.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/36/07 z dnia 14 września 2007 r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr VIII/35/07 z dnia 14 września 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2007
Więcej »
Uchwała Nr VIII/34/07 z dnia 14 września 2007 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego
Więcej »
Uchwała Nr VIII/33/07 z dnia 14 września 2007 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego
Więcej »
Uchwała Nr VIII/32/07 z dnia 14 września 2007 r.
w sprawie określenia liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w 2008 roku na krajowy drogowy transport osób taksówką
Więcej »
Uchwała Nr VIII/31/07 z dnia 14 września 2007 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Piotrkowie Kujawskim, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 302/3.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/30/07 z dnia 14 września 2007 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ławników.
Więcej »
Uchwała Nr VIII/29/07 z dnia 14 września 2007 r.
w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2007 - 2013
Więcej »
Uchwała Nr VII/28/07 z dnia 4 lipca 2007 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2007
Więcej »
Uchwała Nr VII/27/07 z dnia 4 lipca 2007 r.
w sprawie przystąpienia do porozumienia o współpracy pomiędzy gminami Topólka, Bytoń, Piotrków Kujawski w zakresie realizacji inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym w latach 2007 - 2013
Więcej »
Uchwała Nr VI/26/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2007
Więcej »
Uchwała Nr VI/25/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
W sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Więcej »
Uchwała Nr VI/24/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
W sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji luktury
Więcej »
Uchwała Nr VI/23/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
W sprawie: zmieniająca Uchwałę Nr 4/10/07 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Więcej »
Uchwała Nr VI/22/07 z dnia 14 czerwca 2007 r.
W sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie Gminy Radziejow do Związku Gminy Zlewni Jeziora Gopło w Kruszwicy
Więcej »
Uchwała Nr V/21/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
W sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr V/20/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
W sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2007
Więcej »
Uchwała Nr V/19/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
W sprawie: powiadomienia Sekretarza Miasta i Gminy Pana Jarosława Waszaka o oowiązku przedłożenia obowiązku lustracyjnego
Więcej »
Uchwała Nr V/18/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
W sprawie: powiadomienia Skarbnika Miasta i Gminy Piotrków Kujawski Pani Jolanty Zalesińskiej o obowiązku przedłożeni oświadczenia lustracyjnego.
Więcej »
Uchwała Nr V/17/07 z dnia 12 kwietnia 2007 r.
W sprawie: uchwalenia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" dla gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr IV/9/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
W sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli
Więcej »
Uchwała Nr IV/8/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
W sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2007 rok.
Więcej »
Uchwała Nr IV/16/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
W sprawie: współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego powiatu radziejowskiego w zakresie powołania Lokalnej Grupy Działania i opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Osi Leader.
Więcej »
Uchwała Nr IV/15/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
W sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2007
Więcej »
Uchwała Nr IV/14/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
W sprawie: wynagrodzenia dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego oraz podatków i opłat lokalnych
Więcej »
Uchwała Nr IV/13/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
W sprawie: wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej
Więcej »
Uchwała Nr IV/12/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
W sprawie: wysokości oraz zasad ustalania diet przysługujących radnym
Więcej »
Uchwała Nr IV/11/2007 z dnia 9 marca 2007 roku
W sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatem w 2007 roku.
Więcej »
Uchwała Nr IV/10/2007 z dnia 9 marca 2007 r.
W sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Więcej »
Uchwała Nr II/9/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
zmieniające Uchwałę Nr XXXIX/211/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr II/8/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
zmieniające Uchwałę Nr XXXIX/209/10 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Więcej »
Uchwała Nr II/7/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
Uchwała Nr II/6/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego
Więcej »
Uchwała Nr II/5/10 z dnia 13 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim, ustalenia jej składu osobowego oraz wyboru przewodniczącego
Więcej »
Uchwała Nr I/4/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
Uchwała Nr I/3/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
Uchwała Nr I/2/10 z dnia 5 grudnia 2010 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
Uchwała Nr I/1/10 z dnia 2 grudnia 2010 r.
w sprawie regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim.
Więcej »
Uchwała Nr 263/2010 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2011 rok.
Więcej »
Uchwała Nr 262/2010 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr 261/2010 Składu Orzekającego Nr 9 RIO w Bydgoszczy z dn 06.12.2010
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2011 rok.
Więcej »licznik odwiedzin: 8962645