logo
Prawo lokalne » Uchwały Rady
- 2010 - 2014

Uchwała Nr III/10/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Piotrków Kujawski do Związku Gmin Zlewni Jeziora Gopło
Więcej »
Uchwała Nr III/11/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działa
Więcej »
Uchwała Nr III/12/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr III/13/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2011 rok
Więcej »
Uchwała Nr III/14/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu
Więcej »
Uchwała Nr III/15/10 dnia 27 grudnia 2010 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
Więcej »
Uchwała Nr III/16/10z dnia 27 grudnia 2010 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2010
Więcej »
Uchwała Nr III/17/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2011-2025
Więcej »
Uchwała Nr III/18/10 z dnia 27 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2011
Więcej »
Uchwała nr IV/19/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie Regulaminu korzystania z Hali Widowiskowo-Sportowej przy szkole Podstawowej i Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim oraz powierzenia Burmistrzowi uprawnienia do stanowienia o wysokości opłat za korzystanie z hali
Więcej »
Uchwała Nr IV/20/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia regulaminu targowisk w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
Uchwała Nr IV/21/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2011 rok
Więcej »
Uchwała Nr IV/22/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Włocławek na utrzymanie Izby Wytrzeźwień we Włocławku w 2011 roku
Więcej »
Uchwała Nr IV/23/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Połajewo na lata 2011-2018"
Więcej »
Uchwała Nr IV/24/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku
Więcej »
Uchwała Nr IV/25/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
Więcej »
Uchwała Nr IV/26/2011 z dnia 28 marca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprwaie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2011-2025
Więcej »
Uchwała Nr IV/27/2011 z dnia 28 arca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2011
Więcej »
Uchwała Nr V/28/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy na lata 2011
Więcej »
Uchwała Nr V/29/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Piotrkowie Kujawskim oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Więcej »
Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXII/119/09 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
Więcej »
Uchwała Nr V/31/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski.
Więcej »
Uchwała Nr V/32/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatem w 2011 roku
Więcej »
Uchwała Nr V/33/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
zmieniająca uchwałę Nr III/13/10 z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2011 rok
Więcej »
Uchwała Nr V/34/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
w sprawie przejęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi znajdującymi się na terenie Gminy Piotrków Kujawski.
Więcej »
Uchwała Nr V/35/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2011 - 2025
Więcej »
Uchwała Nr V/36/2011 z dnia 27 maja 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2011
Więcej »
Uchwała Nr V/37/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr VI/38/2011z dia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie opłat za świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolu prowadzonym przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr VI/39/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym kotłowni olejowej wraz z działką położoną w Piotrkowie Kujawskim, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 1304.
Więcej »
Uchwała Nr VI/40/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze.
Więcej »
Uchwała Nr VI/41/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finasowego Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim za 2010 rok.
Więcej »
Uchwała Nr VI/42/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim za 2010 rok.
Więcej »
Uchwała Nr VI/43/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2010 rok.
Więcej »
Uchwała Nr VI/44/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski absolutorium z tytyłu wykonania budżetu za 2010 rok.
Więcej »
Uchwała Nr VI/45/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.
Więcej »
Uchwała Nr VI/46/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2011-2025.
Więcej »
Uchwała Nr VII/47/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr VI/38/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 czerwca 2011 r.
Więcej »
Uchwała Nr VII/48/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz oddziały przedszkolne prowadzone przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski.
Więcej »
UCHWAŁA NR VII/49/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Więcej »
UchwałaNR VII/50/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników
Więcej »
Uchwała Nr VII/51/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Radziejowskim o udzielenie pomocy finansowej w 2011 roku.
Więcej »
Uchwała Nr VII/52/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2011
Więcej »
Uchwała Nr VII/53/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2011 - 2025
Więcej »
Uchwała Nr VIII/54/2011 z dnia 28 października 2011 r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR VIII/55/2011 z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych
Więcej »
UCHWAŁA NR VIII/56/2011 z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie wyboru ławników
Więcej »
UCHWAŁA NR VIII/57/2011 z dnia 28 października 2011 r.
w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Więcej »
UCHWAŁA NR VIII/58/2011 z dnia 28 października 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2011-2025
Więcej »
UCHWAŁA NR VIII/59/2011 z dnia 28 października 2012 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2011
Więcej »
UCHWAŁA NR IX/66/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Więcej »
UCHWAŁA NR IX/67/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie ustalenia dopłat na 2012 rok dla wszystkich taryfowych odbiorców usług odprowadzających ścieki bytowe
Więcej »
UCHWAŁA NR IX/68/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim do prowadzenia postępowań
Więcej »
UCHWAŁA NR IX/69/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Więcej »
UCHWAŁA NR IX/70/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR IX/71/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej, oddanych w użytkowanie wieczyste, nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Piotrków Kujawski.
Więcej »
UCHWAŁA NR IX/72/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Piotrków Kujawski.
Więcej »
UCHWAŁA NR IX/60/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Więcej »
UCHWAŁA NR IX/61/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR IX/62/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
Więcej »
UCHWAŁA NR IX/63/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2012 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR IX/64/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Więcej »
UCHWAŁA NR IX/65/2011 z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
Więcej »
UCHWAŁA NR X/75/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2012 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR X/76/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2012 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR X/77/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Więcej »
UCHWAŁA NR X/78/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Włocławek na utrzymanie Izby Wytrzeźwień we Włocławku w 2012 r.
Więcej »
UCHWAŁA NR X/79/2011 z dnia 19 grudnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2011 - 2025
Więcej »
UCHWAŁA NR X/80/2011 z dnia 19 grudnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2011
Więcej »
UCHWAŁA NR X/81/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2012-2025
Więcej »
UCHWAŁA NR X/82/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2012
Więcej »
UCHWAŁA NR X/83/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole oraz oddziały przedszkolne prowadzone przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR XI/84/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.
w sprawie zamiaru utworzenia od dnia 1 września 2012 roku Zespołu Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
UCHWAŁA NR XII/85/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2012- 2025
Więcej »
UCHWAŁA NR XII/86/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2012
Więcej »
UCHWAŁA NR XIII/87/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
UCHWAŁA NR XIII/88/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół i Placówek w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
UCHWAŁA NR XIII/89/2012 z dnia 29 aja 2012 r.
zmieniająca uchwałę Nr X/75/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Więcej »
UCHWAŁA NR XIII/89/2012 z dnia 29 maja 2011 r.
zmieniająca uchwałę Nr X/75/2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Więcej »
UCHWAŁA NR XIII/90/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z powiatem Radziejowskim o udzielenie pomocy finansowej w 2012 roku.
Więcej »
UCHWAŁA NR XIII/91/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2012- 2025
Więcej »
UCHWAŁA NR XIII/92/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2012
Więcej »
UCHWAŁA NR XIV/93/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim za 2011 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR XIV/94/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim za 2011 rok.
Więcej »
UCHWAŁA NR XIV/95/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2011 rok.
Więcej »
UCHWAŁA NR XIV/96/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok / Uchwała RIO Nr XVI/42/2012 w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV/96/2012 RM
Więcej »
UCHWAŁA NR XIV/97/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2012- 2025
Więcej »
UCHWAŁA NR XIV/98/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2012
Więcej »
UCHWAŁA NR XV/99/2012z dnia 19.09.2012.r
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dotyczącego odwołania Radnego - Arkadiusza Jarosława Rybaka z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
UCHWAŁA NR XV/100/2012 z dnia 19 września 2012 r.
w sprawie odwołania Radnego - Arkadiusza Jarosława Rybaka z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
UCHWAŁA NR XV/101/2012 z dnia 19 września 2012 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania dotyczącego powołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim.
Więcej »
UCHWAŁA NR XV/102/2012 z dnia 19 września 2012 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim.
Więcej »
UCHWAŁA NR XV/103/2012 z dia 19 września 2012 r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim.
Więcej »
UCHWAŁA NR XVI/104/2012 z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
UCHWAŁA NR XVI/105/2012 z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
UCHWAŁA NR XVI/106/2012 z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Piotrków Kujawski oraz udzielenia upoważnienia Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
UCHWAŁA NR XVI/107/2012 z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Piotrków Kujawski.
Więcej »
UCHWAŁA NR XVI/108/2012 z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski własności sieci wodociągowej wraz z armaturą, zlokalizowanej w Piotrkowie Kujawskim w działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 551, 449, 237/7
Więcej »
UCHWAŁA NR XVI/109/2012 z dnia 28 wrzesnia 2012 r.
zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2012 - 2025
Więcej »
UCHWAŁA NR XVI/110/2012 z dnia 28 września 2012 r.
zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2012
Więcej »
UCHWAŁA NR XVI/111/2012 z dnia 28 września 2012 r.
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/112/2012 z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie okręgów wyborczych
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/113 /2012 z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/114/2012 z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/115/2012 z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/116/2012 z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2013 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/117/2012 z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/118/2012 z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/119/2012 z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/120/2012 z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie ustalenia dopłat na 2013 rok dla wszystkich taryfowych odbiorców usług odprowadzających ścieki bytowe i komunalne do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na obszarze Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/121/2012 z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/122/2012 z dnia 30 października 2012 r.
zmieniajaca uchwałę Nr VIII/57/2011 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/123/2012 z dnia 30 października 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2012- 2025
Więcej »
UCHWAŁA NR XVII/124/2012 z dnia 30 października 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2012
Więcej »
UCHWAŁA NR XVIII/125/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r.
zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim Nr II/6/10 z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego
Więcej »
UCHWAŁA NR XVIII/126/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2013 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR XVIII/127/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na 2013 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR XVIII/128/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie obwodów głosowania
Więcej »
UCHWAŁA NR XVIII/129/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Włocławek na utrzymanie Izby Wytrzeźwień we Włocławku w 2013 roku
Więcej »
UCHWAŁA NR XVIII/130/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2012- 2025
Więcej »
UCHWAŁA NR XVIII/131/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2012
Więcej »
UCHWAŁA NR XIX/132/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR XIX/133/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
Więcej »
UCHWAŁA NR XIX/134/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej »
UCHWAŁA NR XIX/135/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Więcej »
UCHWAŁA NR XIX/136/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Więcej »
UCHWAŁA NR XIX/137/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2012-2025
Więcej »
UCHWAŁA NR XIX/138/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2012
Więcej »
UCHWAŁA NR XX/139/2012 z dnia 22 stycznia 2013 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2013- 2025
Więcej »
Uchwała Nr XX/140/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013
Więcej »
Uchwała Nr XX/141/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XIX/132/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr XX/142/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XIX/135/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Więcej »
Uchwała Nr XX/143/2013 z dnia 22 stycznia 2013 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XIX/136/2012 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Więcej »
Uchwała Nr XXI/144/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/5/90 Rady Gminy Piotrków Kujawski z dnia 10 grudnia 1990 r. w sprawie Statutu Sołectwa Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr XXI/145/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym - sołectwom Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała Nr XXI/146/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2015.
Więcej »
Uchwała Nr XXI/147/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie wywołania kompleksowej kontroli Najwyższej Izby Kontroli w zakresie gospodarki finansowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Kujawskim za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2012 roku.
Więcej »
Uchwała Nr XXI/148/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2014
Więcej »
Uchwała Nr XXI/149/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2013-2025
Więcej »
Uchwała Nr XXI/150/2013 z dnia 22 marca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013
Więcej »
Uchwała NR XXII/151/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu Radziejowskiego na rzecz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała NR XXII/152/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę Nr XVIII/127/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Więcej »
Uchwała NR XXII/153/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013
Więcej »
Uchwała NR XXIII/154/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała NR XXIII/155/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
Więcej »
Uchwała NR XXIII/156/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej »
Uchwała NR XXIII/157/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Więcej »
Uchwała NR XXIII/158/2013 z dnia 13 maja 2013 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Więcej »
Uchwała NR XXIV/159/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim za 2012 rok
Więcej »
Uchwała NR XXIV/160/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2012 rok
Więcej »
Uchwała NR XXIV/161/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
Więcej »
Uchwała NR XXIV/162/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Piotrków Kujawski i Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
Uchwała NR XXIV/163/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Powiatem Radziejowskim o udzielenie pomocy finansowej w 2013 roku
Więcej »
Uchwała NR XXIV/164/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2013- 2025
Więcej »
Uchwała NR XXIV/165/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013
Więcej »
Uchwała NR XXV/166/2013 z dnia 6 września 2013 r.
w sprawie wskazania przedstawiciela Miasta i Gminy Piotrków Kujawski do Rady Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia w Kruszwicy.
Więcej »
Uchwała NR XXV/167/2013 z dnia 6 września 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2013- 2025
Więcej »
Uchwała NR XXV/168/2013 z dnia 6 września 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013
Więcej »
Uchwała NR XXVI/169/2013 z dnia 27 września 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2013-2025
Więcej »
Uchwała NR XXVI/170/2013 z dnia 27 września 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013
Więcej »
Uchwała NR XXVII/171/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Więcej »
Uchwała NR XXVII/172/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała NR XXVII/173/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
Więcej »
Uchwała NR XXVII/174/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014 rok
Więcej »
Uchwała NR XXVII/175/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Więcej »
Uchwała NR XXVII/176/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
Więcej »
Uchwała NR XXVII/177/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Więcej »
Uchwała NR XXVII/178/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie ustalenia dopłat na 2014 rok dla wszystkich taryfowych odbiorców usług odprowadzających ścieki bytowe i komunalne do zbiorczych urządzeń
Więcej »
Uchwała NR XXVII/179/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług
Więcej »
Uchwała NR XXVII/180/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała NR XXVII/181/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2013- 2025
Więcej »
Uchwała NR XXVII/182/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013
Więcej »
Uchwała NR XXVIII/183/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała NR XXVIII/184/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/157/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
Więcej »
Uchwała NR XXVIII/185/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Więcej »
Uchwała NR XXVIII/186/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
Więcej »
Uchwała NR XXVIII/187/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała NR XXVIII/188/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2013
Więcej »
Uchwała NR XXIX/189/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
Więcej »
Uchwała NR XXIX/190/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2014 rok
Więcej »
Uchwała NR XXIX/191/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Więcej »
Uchwała NR XXIX/192/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2014-2025
Więcej »
Uchwała NR XXIX/193/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
Więcej »
Uchwała NR XXIX/194/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/183/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości
Więcej »
Uchwała NR XXIX/195/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/185/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług
Więcej »
Uchwała NR XXX/196/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2014-2016
Więcej »
Uchwała NR XXX/197/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/191/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Więcej »
Uchwała NR XXX/198/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
Więcej »
Uchwała NR XXX/199/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
w sprawie oceny analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Piotrków Kujawski i analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów
Więcej »
Uchwała NR XXX/200/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywian
Więcej »
Uchwała NR XXX/201/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
w sprawie ustalenia wysokości diety dla Radnych Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Więcej »
Uchwała NR XXX/202/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.
Więcej »
Uchwała NR XXXI/203/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie aktualizacji opisu granic okręgów wyborczych
Więcej »
Uchwała NR XXXI/204/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania
Więcej »
Uchwała NR XXXI/205/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Więcej »
Uchwała NR XXXI/206/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2015
Więcej »
Uchwała NR XXXI/207/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2014-2025
Więcej »
Uchwała NR XXXI/208/2014 z dnia 31 marca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
Więcej »
Uchwała NR XXXII/209/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i udział w realizacji projektu pn."Wiedza moją przyszłością" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Więcej »
Uchwała NR XXXII/210/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy na rzecz Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Radziejowskiego na lata 2014-2020
Więcej »
Uchwała NR XXXII/211/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała NR XXXII/212/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
Uchwała NR XXXII/213/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na realizację zadania pn. "Budowa zamkniętego podjazdu i boksu garażowego wraz z zapleczem dla ambulansów sanitarnych ETAP III
Więcej »
Uchwała NR XXXII/214/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu na realizację zadania pn."Remont drogi powiatowej Nr 2834 C Piotrków Kujawski - Przewóz w miejscowości Rudzk Mały"
Więcej »
Uchwała NR XXXII/215/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Kujawskim za 2013 rok
Więcej »
Uchwała NR XXXII/216/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
zmieniające uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2014-2025
Więcej »
Uchwała NR XXXII/217/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
Więcej »
Uchwała NR XXXII/218/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXIX/189/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Więcej »
Uchwała NR XXXII/219/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski za 2013 rok
Więcej »
Uchwała NR XXXII/220/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXIII/221/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2014 - 2025
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXIII/222/2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXIV/223/2014 z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXIV/224/2014 z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXIV/225/2014 z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie przejęcia od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego opieki na grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXIV/226/2014 z dnia 30 września 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2014-2025
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXIV/227/2014 z dnia 30 września 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXV/228/2014 z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXV/229/2014 z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXV/230/2014 z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXV/231/2014 z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2015 rok
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXV/232/2014 z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXV/233/2014 z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXV/234/2014 z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXV/235/2014 z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie ustalenia dopłat na 2015 rok dla wszystkich taryfowych odbiorców usług odprowadzających ścieki bytowe i komunalne do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na obszarze Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXV/236/2014 z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXV/237/2014 z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXV/238/2014 z dnia 30 października 2014 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXI/146/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 22 marca 2013 r.
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXV/239/2014 z dnia 30 października 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na lata 2014-2025
Więcej »
UCHWAŁA NR XXXV/240/2014 z dnia 30 października 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Piotrków Kujawski na rok 2014
Więcej »licznik odwiedzin: 8962645