logo
Prawo lokalne » Uchwa艂y Rady
- 2018 - 2022

UCHWA艁A NR I/1/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie przyj臋cia regulaminu g艂osowania w wyborach Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR I/2/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cego Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR I/3/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie przyj臋cia regulaminu g艂osowania w wyborach Wiceprzewodnicz膮cych Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR I/4/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodnicz膮cych Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR I/5/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej sk艂adu osobowego oraz wyboru przewodnicz膮cego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR I/6/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie powo艂ania Komisji Skarg, Wniosk贸w i Petycji, ustalenia jej sk艂adu osobowego oraz wyboru przewodnicz膮cego i zast臋pcy przewodnicz膮cego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR I/7/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie powo艂ania sta艂ych komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim, ustalenia przedmiotu ich dzia艂ania oraz sk艂adu osobowego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR I/8/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodnicz膮cych sta艂ych komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR I/9/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR I/10/2018 z dnia 21 listopada 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia wysoko艣ci diet dla Radnych Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/11/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie uchwalenia Rocznego programu wsp贸艂pracy Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na 201
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/12/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie okre艣lenia wzor贸w formularzy informacji i deklaracji podatkowych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/13/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta dla cel贸w wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/14/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/15/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/16/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek op艂aty targowej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR II/17/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla zak艂adu bud偶etowego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/18/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2019 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/19/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na 2019 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/20/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie podwy偶szenia kryterium dochodowego uprawniaj膮cego do przyznania pomocy w formie posi艂ku(...) "Posi艂ek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/21/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie okre艣lenia zasad zwrotu wydatk贸w w zakresie do偶ywiania w formie posi艂ku albo 艣wiadczenia rzeczowego w postaci produkt贸w 偶ywno艣ciowych dla os贸b obj臋tych wieloletnim rz膮dowym programem "Posi艂ek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/22/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2018- 2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/23/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2018
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/24/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2019 -2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR III/25/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IV/26/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie zaci膮gni臋cia po偶yczki d艂ugoterminowej z Wojew贸dzkiego Funduszu Ochrony 艢rodowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR V/27/2019 z dnia 8 marca 2019 r.
w sprawie przyj臋cia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski w 2019 roku
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR V/28/2019 z dnia 8 marca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysoko艣ci stawki op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR V/29/2019 z dnia 8 marca 2019 r.
w sprawie funduszu so艂eckiego na rok bud偶etowy 2020
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR V/30/2019 z dnia 8 marca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2019-2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR V/31/2019 z dnia 8 marca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VI/32/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk贸艂 podstawowych dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Miasto i Gmina Piotrk贸w Kujawski oraz okre艣lenia granic ich obwod贸w od dnia 1 wrze艣nia 2019 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VI/33/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr III/19/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na 2019 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VI/34/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2019- 2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VI/35/2019 z dnia 28 marca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VII/36/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2019- 2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VII/37/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/38/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski wotum zaufania za rok 2018
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/39/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci op艂at za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczni贸w obj臋tych wychowaniem przedszkolnym do ko艅ca roku szkolnego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/40/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci op艂aty za pobyt dziecka w 呕艂obku w Piotrkowie Kujawskim i wysoko艣ci dodatkowej op艂aty za wyd艂u偶ony pobyt dziecka, a tak偶e maksymalnej wysoko艣ci op艂aty za wy偶ywienie
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/41/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski za 2018 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR VIII/42/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2018 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/43/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie Studium uwarunkowa艅 i kierunk贸w zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/44/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie przyst膮pienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2018-2023
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/45/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2019- 2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR IX/46/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/47/2019 z dnia 27 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie powo艂ania zespo艂u do spraw zaopiniowania zg艂oszonego kandydata na 艂awnika s膮dowego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/48/2019 z dnia 27 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie zasi臋gni臋cia od Komendanta Wojew贸dzkiego Policji informacji o kandydatach na 艂awnik贸w
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/49/2019 z dnia 27 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/50/2019 z dnia 27 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2018 - 2023
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/51/2019 z dnia 27 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie wniosku o wyp艂at臋 dodatku energetycznego
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/52/2019 z dnia 27 wrze艣nia 2019 r.
w sprawie warunk贸w udzielania bonifikat i wysoko艣ci stawki procentowej od op艂aty jednorazowej z tytu艂u przekszta艂cenia prawa u偶ytkowania wieczystego grunt贸w stanowi膮cych w艂asno艣膰 Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski, zabudowanych na cele mieszkaniowe, w prawo
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/53/2019 z dnia 27 wrze艣nia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr III/19/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na 2019 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/54/2019 z dnia 27 wrze艣nia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2019-2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/55/2019 z dnia 27 wrze艣nia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR X/56/2019 z dnia 27 wrze艣nia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie terminu, cz臋stotliwo艣ci i trybu uiszczania op艂at na gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XI/57/2019 z dnia 31 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie ustalenia regulaminu g艂osowania w wyborach 艂awnik贸w do s膮d贸w powszechnych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XI/58/2019 z dnia 31 pa藕dziernika 2019 r.
w sprawie wyboru 艂awnika
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XII/59/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie uchwalenia "Rocznego programu wsp贸艂pracy Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z organizacjami pozarz膮dowymi i podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XII/60/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta dla cel贸w wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XII/61/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XII/62/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XII/63/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek op艂aty targowej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XII/64/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie ustalenia szczeg贸艂owych zasad ponoszenia odp艂atno艣ci za pobyt w o艣rodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XII/65/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XII/66/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radziejowskiemu
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XII/67/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2019- 2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XII/68/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XII/69/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie okre艣lenia g贸rnych stawek op艂at ponoszonych przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci, kt贸rzy pozbywaj膮 si臋 z terenu nieruchomo艣ci nieczysto艣ci ciek艂ych, oraz w艂a艣cicieli, kt贸rzy nie s膮 obowi膮zani do ponoszenia op艂at za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIII/70/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie Statutu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIII/71/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2020 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIII/72/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie uzgodnienia projektu uchwa艂y Sejmiku Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro G艂uszy艅skie
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIII/73/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na 2020 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIII/74/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie ekwiwalentu pieni臋偶nego dla cz艂onk贸w Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych uczestnicz膮cych w dzia艂aniach ratowniczych lub szkoleniach po偶arniczych organizowanych przez Pa艅stwow膮 Stra偶 Po偶arn膮 lub Gmin臋
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIII/75/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie okre艣lenia 艣rednich cen jednostek paliwa w Gminie Piotrk贸w Kujawski na rok szkolny 2019/2020
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIII/76/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie wysoko艣ci stawek op艂at za zaj臋cie pasa drogowego dr贸g gminnych na cele niezwi膮zane z budow膮, przebudow膮, remontem, utrzymaniem i ochron膮 dr贸g
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIII/77/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2019- 2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIII/78/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIII/79/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2020 -2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIII/80/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2020
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIV/81/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie przyj臋cia Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIV/82/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej op艂aty obowi膮zuj膮cej na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski oraz zwolnienia w cz臋艣ci z op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w艂a艣cicieli
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIV/83/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie okre艣lenia wzoru deklaracji o wysoko艣ci op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sk艂adanej przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski oraz okre艣lenia warunk贸w i trybu sk艂adania deklaracji za pomo
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIV/84/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie od
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIV/85/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.
uchylaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ekwiwalentu pieni臋偶nego dla cz艂onk贸w Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych uczestnicz膮cych w dzia艂aniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Pa艅stwow膮 Stra偶 Po偶arn膮 lub Gmin臋
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIV/86/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r.
w sprawie ekwiwalentu pieni臋偶nego dla cz艂onk贸w Ochotniczych Stra偶y Po偶arnych uczestnicz膮cych w dzia艂aniach ratowniczych lub szkoleniach po偶arniczych organizowanych przez Pa艅stwow膮 Stra偶 Po偶arn膮 lub Gmin臋
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/87/2020 z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie przyj臋cia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski w 2020 roku
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/88/2020 z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie okre艣lenia tygodniowego obowi膮zkowego wymiaru godzin zaj臋膰 nauczycieli przedszkoli i oddzia艂贸w przedszkolnych w szkole pracuj膮cych z grupami obejmuj膮cymi dzieci 6-letnie i dzieci m艂odsze
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/89/2020 z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2020-2022
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/90/2020 z dnia 27 marca 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych warunk贸w przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze i specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze z wy艂膮czeniem specjalistycznych us艂ug opieku艅czych dla os贸b z zaburzeniami psychicznymi
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/91/2020 z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/92/2020 z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie funduszu so艂eckiego na rok bud偶etowy 2021
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/93/2020 z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie uzgodnienia projektu uchwa艂y Sejmiku Wojew贸dztwa Kujawsko - Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro G艂uszy艅skie
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/94/2020 z dnia 27 marca 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2020- 2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XV/95/2020 z dnia 27 marca 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2020
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVI/96/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszka艅cami Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVI/97/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie przyj臋cia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2018 - 2023
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVII/98/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski wotum zaufania za rok 2019
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVII/99/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XIII/73/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVII/100/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2020- 2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVII/101/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2020
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVII/102/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski za 2019 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVII/103/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski absolutorium z tytu艂u wykonania bud偶etu za 2019 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/104/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie okre艣lenia 艣rednich cen jednostek paliwa w Gminie Piotrk贸w Kujawski na rok szkolny 2020/2021
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XVIII/105/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2020- 2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/106/2020 z dnia 28 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w zamieszka艂ych na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/107/2020 z dnia 28 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie upowa偶nienia Kierownika Miejsko-Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Piotrkowie Kujawskim do prowadzenia post臋powania w sprawach o 艣wiadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/108/2020 z dnia 28 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie ustalenia wysoko艣ci diet dla Radnych Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/109/2020 z dnia 28 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie wysoko艣ci diety dla przewodnicz膮cego organu wykonawczego jednostki pomocniczej - so艂tysa.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/110/2020 z dnia 28 wrze艣nia 2020 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/111/2020 z dnia 28 wrze艣nia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2020 - 2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XIX/112/2020 z dnia 28 wrze艣nia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2020
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/113/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie uchwalenia "Rocznego programu wsp贸艂pracy Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na 202
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/114/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta dla cel贸w wymiaru
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/115/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od nieruchomo艣ci
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/116/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek podatku od 艣rodk贸w transportowych
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/117/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie okre艣lenia wysoko艣ci stawek op艂aty targowej
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XX/118/2020 z dnia 25 listopada 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2020
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXI/119/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz Przeciwdzia艂ania Narkomanii dla Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na 2021 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXI/120/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia plan贸w pracy Komisji Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim na 2021 rok
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXI/121/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXI/122/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczni贸w zamieszka艂ych na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXI/123/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2020- 2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXI/124/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2020
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXI/125/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2021 -2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXI/126/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2021
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/127/2021 z dnia 17 marca 2021 r.
w sprawie przyj臋cia Programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski w 2021 roku
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/128/2021 z dnia 17 marca 2021 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie okre艣lenia szczeg贸艂owych warunk贸w przyznawania i odp艂atno艣ci za us艂ugi opieku艅cze i specjalistyczne us艂ugi opieku艅cze
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/129/2021 z dnia 17 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/130/2021 z dnia 17 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/131/2021 z dnia 17 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/132/2021 z dnia 17 marca 2021 r.
w sprawie funduszu so艂eckiego na rok bud偶etowy 2022
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/133/2021 z dnia 17 marca 2021 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr XXI/119/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/134/2021 z dnia 17 marca 2021 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na lata 2021- 2029
Wi臋cej »
UCHWA艁A NR XXII/135/2021 z dnia 17 marca 2021 r.
zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta i Gminy Piotrk贸w Kujawski na rok 2021
Wi臋cej »licznik odwiedzin: 8879099