logo
Og艂oszenia » Ochrony 艢rodowiska » 2020 - 2022
Piotrk贸w Kujawski, dnia 10.03.2021r.

OBWIESZCZENIE

Piotrków Kujawski, dnia: 2021-03-10


         O艢.6220.10.2021.EP


 O B W I E S Z C Z E N I E


          Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post臋powania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pó藕n. zm.) w zwi膮zku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pa藕dziernika 2008 r. o udost臋pnieniu informacji o 艣rodowisku i jego ochronie, udziale spo艂ecze艅stwa w ochronie 艣rodowiska oraz o ocenach oddzia艂ywania na 艣rodowisko (Dz. U. z 2021 r. poz.247) Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski


zawiadamia strony post臋powania


 偶e Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego Urz臋du Miasta i Gmina Piotrków Kujawski, ul. Ko艣cielna 1, 88-230 Piotrków Kujawski z艂o偶y艂 wniosek o wydanie decyzji o 艣rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi臋wzi臋cia polegaj膮cego na „Wykonanie urz膮dzenia umo偶liwiaj膮cego pobór wód podziemnych z utworów kredowych otworem studziennym nr 1 o wydajno艣ci do Q = 48,0 m3/h i g艂臋boko艣ci do 99,0 m, projektowanego w mie艣cie Piotrków Kujawski, gmina Piotrków Kujawski na terenie dzia艂ki o numerze ewidencyjnym 221/2, obr臋b 0001 Piotrków Kujawski, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie w ramach uj臋cia miejskiego wody podziemnej w Piotrkowie Kujawskim, powiat radziejowski, województwo kujawsko-pomorskie – realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie sieci t艂ocznej od studni na terenie stadionu miejskiego do Stacji Uzdatniania Wody w Piotrkowie Kujawskim”, dnia 08.03.2021 r. zosta艂o wszcz臋te post臋powanie.


Zainteresowani mog膮 zapozna膰 si臋 ze z艂o偶onym wnioskiem projektowanej inwestycji oraz sk艂ada膰 uwagi i wnioski w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim, pokój nr 2 w dniach od 10.03.2021 r. do 24.03.2021 roku.                                                                     


 


                                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy


                                                                                               Piotrków Kujawski


                                                                                           S艂awomir Henryk Bogucki

Autor : Ewelina Pietrzak
Zredagowa艂(a) : Ewelina Pietrzak
Data wprowadzenia : 2021-03-10 11:47:28
Data ostatniej modyfikacji : 2021-03-10 11:47:28
Liczba wy艣wietle艅 : 214licznik odwiedzin: 8878993