logo
Narodowy Spis Powszechny 2021
Nab贸r kandydat贸w na rachmistrz贸w spisowych
A R T Y K U 艁   A R C H I W A L N Y


Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski - Gminny Komisarz Spisowy w Piotrkowie Kujawskim og艂asza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy b臋d膮 wykonywa膰 prace spisowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludno艣ci i Mieszka艅 (NSP) 2021 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r.


NSP 2021 odb臋dzie si臋 w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. (po wej艣ciu w 偶ycie drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021 w terminie od 1 kwietnia 2021 r. do 30 wrze艣nia 2021 r.), wed艂ug stanu na dzie艅 31 marca 2021 r., godz. 24.00.


Termin sk艂adania ofert: od 1 do 9 lutego 2021 r.


Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spe艂nia膰 nast臋puj膮ce warunki: 1. mie膰 uko艅czone 18 lat,

 2. cieszy膰 si臋 nieposzlakowan膮 opini膮,

 3. posiada膰 co najmniej 艣rednie wykszta艂cenie,

 4. pos艂ugiwa膰 si臋 j臋zykiem polskim w mowie i pi艣mie,

 5. nie by膰 skazanym prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwo lub umy艣lne przest臋pstwo skarbowe.


Informacje ogólne: 1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych s膮 rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upowa偶nionego pracownika urz臋du miasta/gminy w Piotrkowie Kujawskim. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostan膮 zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e-learning, a na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wys艂ane has艂o umo偶liwiaj膮ce dost臋p do tej aplikacji.

 2. Na podany w ofercie adres e-mail b臋d膮 przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego uko艅czenie z wynikiem pozytywnym b臋dzie warunkiem koniecznym do uzyskania mo偶liwo艣ci kwalifikacji na rachmistrza spisowego.

 3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzi臋cia udzia艂u w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmowa膰 b臋d膮 cz臋艣膰 teoretyczn膮 oraz cz臋艣膰 praktyczn膮. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, b臋dzie realizowany za pomoc膮 aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu pos艂uguje si臋 w艂asnym urz膮dzeniem z dost臋pem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie we藕mie udzia艂u w ca艂o艣ci szkolenia, nie mo偶e przyst膮pi膰 do egzaminu ko艅cz膮cego szkolenie.

 4. Kandydaci, którzy uzyskaj膮 pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostan膮 wpisani na list臋 osób zakwalifikowanych do pe艂nienia roli rachmistrza. O kolejno艣ci na li艣cie decydowa膰 b臋dzie najwy偶sza liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim zostanie napisany test, w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na li艣cie b臋d膮 zamieszczone przy ka偶dym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.

 5. Kandydaci, którzy uzyskaj膮 najwy偶sze miejsce na li艣cie, zostan膮 powo艂ani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a nast臋pnie podpisz膮 umow臋 zlecenia z dyrektorem urz臋du statystycznego – jako zast臋pc膮 wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowi膰 b臋d膮 zasób rezerwowy.

 6. Kandydat ma prawo wgl膮du do swojego testu i uzyskanego wyniku – niezw艂ocznie po og艂oszeniu wyników egzaminu testowego oraz 偶膮dania sprawdzenia przez WBS poprawno艣ci tego wyniku.

 7. Kandydat, po powo艂aniu na rachmistrza spisowego, zobowi膮zany jest do przes艂ania za po艣rednictwem aplikacji e-learning danych niezb臋dnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdj臋cia do identyfikatora, które powinno spe艂nia膰 okre艣lone wymagania:

  1. jednolite t艂o, o艣wietlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,

  2. format pliku – JPG,

  3. rozmiar rzeczywisty zdj臋cia – 23x30mm, co odpowiada:

   • przy rozdzielczo艣ci 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,

   • przy rozdzielczo艣ci 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.


Do g艂ównych zada艅 rachmistrza spisowego nale偶e膰 b臋dzie: 1. przeprowadzenie wywiadów bezpo艣rednich lub telefonicznych, w zale偶no艣ci od aktualnej sytuacji zwi膮zanej z pandemi膮 COVID-19, z wykorzystaniem urz膮dzenia mobilnego wyposa偶onego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywn膮 aplikacj臋 formularzow膮), które zostanie mu przekazane na podstawie protoko艂u przekazania stanowi膮cego za艂膮cznik do umowy zlecenia;

 2. zebranie danych wed艂ug ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pyta艅 w aplikacji formularzowej;

 3. przej臋cie cz臋艣ci zada艅 innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy si臋 liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowa艅 itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu b臋dzie zagro偶one.


Do z艂o偶enia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego mo偶na skorzysta膰 z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludno艣ci i mieszka艅 w 2021 r. (druk do pobrania), zawieraj膮cego: 1. dane osobowe i kontaktowe:

 2. imi臋 (imiona) i nazwisko,

 3. dat臋 urodzenia,

 4. adres zamieszkania,

 5. numer telefonu,

 6. adres e-mail,

 7. o艣wiadczenie o:

  1. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umy艣lne przest臋pstwa lub umy艣lne przest臋pstwa skarbowe,

  2. posiadaniu co najmniej 艣redniego wykszta艂cenia,

  3. znajomo艣ci j臋zyka polskiego w mowie i pi艣mie,

  4. 艣wiadomo艣ci odpowiedzialno艣ci karnej za z艂o偶enie fa艂szywego o艣wiadczenia.
Sk艂adanie ofert: 1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 mo偶e sk艂ada膰 dokumenty osobi艣cie w siedzibie urz臋du gminy lub za po艣rednictwem: poczty elektronicznej (na skrzynk臋 e-mailow膮 urz臋du: nieruchomosci@piotrkowkujawski.pl), platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wp艂ywu dokumentów decyduje:

 2. w przypadku osobistego z艂o偶enia dokumentów w urz臋dzie lub dor臋czenia ich za po艣rednictwem kuriera – data dostarczenia do urz臋du;

 3. w przypadku wys艂ania dokumentów poczt膮 elektroniczn膮 na skrzynk臋 e-mailow膮 urz臋du wskazan膮 w og艂oszeniu – data wprowadzenia zg艂oszenia do 艣rodka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wys艂ania wiadomo艣ci e-mail);

 4. w przypadku wys艂ania dokumentów poprzez platform臋 ePUAP – data wys艂ania zg艂oszenia przez nadawc臋, która powinna by膰 równoznaczna z dat膮 wp艂ywu na urz臋dow膮 skrzynk臋 na ePUAP (pojawienie si臋 zg艂oszenia w systemie teleinformatycznym);

 5. w przypadku przes艂ania dokumentów Poczt膮 Polsk膮 – data stempla pocztowego.

 6. Oferty kandydatów z艂o偶one po terminie, w inny sposób ni偶 okre艣lony w og艂oszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie b臋d膮 brane pod uwag臋 w post臋powaniu rekrutacyjnym.

 7. Wi臋cej informacji na temat spisu mo偶na znale藕膰 na stronie internetowej urz臋du gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Piotrkowie Kujawskim – nr tel. 54 2654 180, e-mail: nieruchomosci@piotrkowkujawski.plGminny Komisarz Spisowy


(-) S艂awomir Henryk Bogucki


 


Podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludno艣ci i mieszka艅 w 2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1775, z pó藕n. zm.).


 


Autor : 
Zredagowa艂(a) : Piotr Zbawicki
Data wprowadzenia : 2021-01-29 14:42:03
Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-29 14:42:03
Liczba wy艣wietle艅 : 226

Redaktor  Data modyfikacji 
Piotr Zbawicki  29.01.2021 13:44poka偶 t膮 wersj臋
Piotr Zbawicki  29.01.2021 13:45poka偶 t膮 wersj臋
Piotr Zbawicki  29.01.2021 13:47poka偶 t膮 wersj臋
Piotr Zbawicki  29.01.2021 13:48poka偶 t膮 wersj臋
Piotr Zbawicki  29.01.2021 13:54poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 8878517