logo
Og艂oszenia » Oferty pracy
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRK脫W KUJAWSKI OG艁ASZA KONKURS

NA STANOWISKO KIEROWNIKA ZAK艁ADU KOMUNALNEGO W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

Wymagania niezb臋dne:
- obywatelstwo polskie;
- pe艂na zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych oraz korzystanie z pe艂ni praw publicznych;
- stan zdrowia pozwalaj膮cy na zatrudnienie na w/w stanowisku;
- niekaralno艣膰 za przest臋pstwo pope艂nione umy艣lnie;
- nieposzlakowana opinia;
- posiada wykszta艂cenie wy偶sze techniczne ;
- sta偶 pracy minimum 5 latWymagania dodatkowe:
1. Zdolno艣膰 analitycznego my艣lenia i umiej臋tno艣膰 pracy w zespole;
2. Komunikatywno艣膰, samodzielno艣膰;
3. Dobra znajomo艣膰 ustaw : o finansach publicznych, o zbiorowym zaopatrzeniu w wod臋 i zbiorowym odprowadzaniu 艣cieków, o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach, prawo zamówie艅 publicznych, o gospodarce komunalnej, o samorz膮dzie gminnym;
4. Znajomo艣膰 zasad planowania i realizowania inwestycji oraz 藕róde艂 pozyskiwania funduszy zewn臋trznych.
Zakres zada艅 wykonywanych na stanowisku:
1) Wyznaczanie kierunków dzia艂ania i rozwoju Zak艂adu Komunalnego w ramach dzia艂a艅 statutowych,
2) Ustalanie rocznych planów techniczno – ekonomicznych Zak艂adu Komunalnego i ich wykonywanie,
3) Nadzór nad statutow膮 dzia艂alno艣ci膮 Zak艂adu Komunalnego;
4) Opracowywanie informacji i sprawozda艅 z realizowanych inwestycji;
5) Wspó艂praca przy opracowywaniu materia艂ów do projektu bud偶etu Miasta i Gminy;
6) Dokonywanie analizy ekonomicznej Zak艂adu ze szczególnym uwzgl臋dnieniem kszta艂towania si臋 kosztów. Dbanie o pozytywne wyniki ekonomiczne Zak艂adu;
7) Zabezpieczenie maj膮tku Zak艂adu Komunalnego przed po偶arem, kradzie偶膮 i dewastacj膮;
8) Zabezpieczenie i przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych.Warunki pracy
- wymiar czasu pracy: pe艂en wymiar
- miejsce pracy: Zak艂ad Komunalny w Piotrkowie Kujawskim
- pierwsza umowa o prac臋 zostanie zawarta na czas okre艣lony z mo偶liwo艣ci膮 przed艂u偶enia umowy lub zawarcia jej na czas nieokre艣lony.Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny;
- 偶yciorys (CV) z dok艂adnym opisem przebiegu pracy zawodowej;
- kwestionariusz osobowy;
- dyplom uko艅czenia studiów ;
- kserokopie 艣wiadectw pracy (po艣wiadczone przez kandydata za zgodno艣膰 z orygina艂em);
- o艣wiadczenie o niekaralno艣ci;
- o艣wiadczenie o braku przeciwwskaza艅 do pracy na w/w stanowisku;
- autorska propozycja pracy;
- o艣wiadczenie kandydata o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
- w przypadku osoby niepe艂nosprawnej kopia dokumentu potwierdzaj膮cego niepe艂nosprawno艣膰.Termin, sposób i miejsce sk艂adania dokumentów
Wymagane dokumenty nale偶y sk艂ada膰 drog膮 pocztow膮 lub osobi艣cie w zaklejonych kopertach z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Kierownika Zak艂adu Komunalnego w Piotrkowie Kujawskim” w sekretariacie Urz臋du Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim ul. Ko艣cielna 1 do dnia 25 stycznia 2021 roku .
O zachowaniu terminu decyduje data wp艂ywu do Urz臋du Miasta i Gminy. Oferty z艂o偶one po terminie nie b臋d膮 rozpatrywane.
Lista kandydatów spe艂niaj膮cych wymagania formalne okre艣lone w og艂oszeniu o naborze zostanie umieszczona na stronie internetowej http: www.bip.piotrkowkujawski.pl oraz na tablicy og艂osze艅 Urz臋du.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF428.5 KB POBIERZDokument PDF2021-01-11 15:51:41107

Autor : Jolanta Wili艅ska
Zredagowa艂(a) : Piotr Zbawicki
Data wprowadzenia : 2021-01-11 15:50:51
Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-11 15:50:51
Liczba wy艣wietle艅 : 378licznik odwiedzin: 8878465