logo
Wybory 艂awnik贸w
Wybory 艂awnik贸w na kadencj臋 2020-2023W zwi膮zku z wyst膮pieniem Prezesa S膮du Rejonowego w Radziejowie, Rada Miejska w Piotrkowie Kujawskim rozpocz臋艂a procedur臋 wyboru 艂awników na kadencj臋 2020-2023.
Wobec powy偶szego Rada Miejska w Piotrkowie Kujawskim winna wybra膰 艂awników na kadencj臋 2020 – 2023 w liczbie 1 (jednej) osoby.
Kandydatów na 艂awników mog膮 zg艂asza膰 radom gmin prezesi w艂a艣ciwych s膮dów, stowarzyszenia, inne organizacje spo艂eczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wy艂膮czeniem partii politycznych oraz co najmniej 50 obywateli maj膮cych czynne prawo wyborcze, zamieszkuj膮cych stale na terenie Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.
Termin zg艂aszania kandydatów na 艂awników up艂ywa z dniem 30 czerwca 2019 roku.
Do karty zg艂oszenia nale偶y do艂膮czy膰:
informacj臋 o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego (informacja winna by膰 opatrzona dat膮 nie wcze艣niejsz膮 ni偶 30 dni przed dniem zg艂oszenia);
o艣wiadczenie kandydata, 偶e nie jest prowadzone przeciwko niemu post臋powanie o przest臋pstwo 艣cigane
z oskar偶enia publicznego lub przest臋pstwo skarbowe (o艣wiadczenie winno by膰 opatrzone dat膮 nie wcze艣niejsz膮 ni偶 30 dni przed dniem zg艂oszenia);

o艣wiadczenie kandydata, 偶e nie jest lub nie by艂 pozbawiony w艂adzy rodzicielskiej, a tak偶e 偶e w艂adza rodzicielska nie zosta艂a mu ograniczona ani zawieszona (o艣wiadczenie winno by膰 opatrzone dat膮 nie wcze艣niejsz膮 ni偶 30 dni przed dniem zg艂oszenia);
za艣wiadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzaj膮ce brak przeciwwskaza艅 do wykonywania funkcji 艂awnika, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów
o 艣wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 艣rodków publicznych (za艣wiadczenie winno by膰 opatrzone dat膮 nie wcze艣niejsz膮 ni偶 30 dni przed dniem zg艂oszenia);

dwa zdj臋cia, zgodne z wymogami stosowanymi przy sk艂adaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
do zg艂oszenia kandydata na 艂awnika dokonanego na karcie zg艂oszenia przez obywateli do艂膮cza si臋 równie偶 list臋 osób, zawieraj膮c膮 imi臋 (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny
PESEL, miejsce sta艂ego zamieszkania i w艂asnor臋czny podpis ka偶dej z pi臋膰dziesi臋ciu osób zg艂aszaj膮cych kandydata. (Uprawnion膮 do sk艂adania wyja艣nie艅 w sprawie zg艂oszenia kandydata na 艂awnika przez obywateli jest pierwsza osoba wymieniona na li艣cie);
do zg艂oszenia kandydata na 艂awnika dokonanego przez stowarzyszenie, inn膮 organizacj臋 spo艂eczn膮 lub zawodow膮, zarejestrowan膮 na podstawie przepisów prawa, do艂膮cza si臋 równie偶 aktualny odpis z Krajowego Rejestru S膮dowego albo odpis lub za艣wiadczenie potwierdzaj膮ce wpis do innego w艂a艣ciwego rejestru lub ewidencji dotycz膮ce tej organizacji. Ww. dokumenty powinny by膰 opatrzone dat膮 nie wcze艣niejsz膮 ni偶
3 miesi膮ce przed dniem zg艂oszenia.

Op艂aty
Op艂aty za badanie lekarskie i za wystawienie za艣wiadczenia lekarskiego ponosi kandydat na 艂awnika.
Koszty op艂aty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru S膮dowego albo odpisu lub za艣wiadczenia innego w艂a艣ciwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Pa艅stwa
艁awnikiem mo偶e zosta膰 ten, kto:
posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe艂ni praw cywilnych i obywatelskich,
jest nieskazitelnego charakteru,
uko艅czy艂 30 lat,
nie przekroczy艂 70 lat,
jest zatrudniony, prowadzi dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
jest zdolny, ze wzgl臋du na stan zdrowia do pe艂nienia obowi膮zków 艂awnika,
posiada co najmniej wykszta艂cenie 艣rednie.
艁awnikami nie mog膮 by膰:
osoby zatrudnione w s膮dach powszechnych i innych s膮dach oraz w prokuraturze,
osoby wchodz膮ce w sk艂ad organów, od których orzeczenia mo偶na 偶膮da膰 skierowania sprawy na drog臋 post臋powania s膮dowego,
funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmuj膮ce stanowiska zwi膮zane ze 艣ciganiem przest臋pstw i wykrocze艅,
adwokaci i aplikanci adwokaccy,
radcy prawni i aplikanci radcowscy,
duchowni,
偶o艂nierze w czynnej s艂u偶bie wojskowej,
funkcjonariusze S艂u偶by Wi臋ziennej,
radni gminy, powiatu, województwa.
Nie mo偶na by膰 艂awnikiem jednocze艣nie w wi臋cej ni偶 jednym s膮dzie.
Karty zg艂oszenia kandydata na 艂awnika wraz ze wszystkimi niezb臋dnymi dokumentami przyjmowane s膮
w godzinach pracy Urz臋du, tj.

od poniedzia艂ku do pi膮tku w godz. od 7.30 do 15.30
w Biurze Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim, ul. Ko艣cielna 1, pokój nr 13.
Informacje zwi膮zane z wyborami 艂awników udzielane s膮 w Biurze Rady Miejskiej pod nr tel.: 54 2654 180 w. 22
Zg艂oszenia kandydatów, które wp艂yn膮 do Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim po 30 czerwca 2019 r., a tak偶e zg艂oszenia, które nie spe艂niaj膮 ww. wymaga艅 formalnych pozostawia si臋 bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zg艂oszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
Procedur臋 reguluj膮c膮 wybory 艂awników stanowi ustawa z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju s膮dów powszechnych (Dz. U. z 2019 poz. 52 z pó藕n. zm.) oraz Rozporz膮dzenie Ministra Sprawiedliwo艣ci z dnia
9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu post臋powania z dokumentami z艂o偶onymi radom gminy przy zg艂aszaniu kandydatów na 艂awników oraz wzoru karty zg艂oszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693).

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF208.7 KB POBIERZWybory 艂awnik贸w2019-06-06 13:47:03224
.DOC56.5 KB POBIERZKarta zg艂oszenia na 艂awnika2019-06-06 13:49:02212
.DOC60 KB POBIERZLista os贸b zg艂aszaj膮cych kandydata2019-06-06 13:49:20222
.DOC30 KB POBIERZO艣wiadczenia sk艂adane przez kandydata2019-06-06 13:49:37220

Autor : Arkadiusz W艂odarski - Przewodnicz膮cy
Zredagowa艂(a) : Piotr Zbawicki
Data wprowadzenia : 2019-06-06 13:40:21
Data ostatniej modyfikacji : 2019-06-06 13:40:21
Liczba wy艣wietle艅 : 677licznik odwiedzin: 8878912